4. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.05.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v ponedeljek, 25. maja, v prostorih Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini.

V ponedeljek, 25. maja 2020, ob 16. uri sklicujem 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v Dvorani prve slovenske vlade, z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leti 2020 in 2021, za zemljišče  parc. št. 384/4 k.o. Šturje.

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) se izredna seja sveta skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni rednih zasedanj, ali v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

Obravnava dopolnitve načrta razpolaganja na izredni seji je nujna, saj 1. 6. 2020 izteče prvi rok za prijavo na razpis Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje ureditev enot namenjenih dnevnemu varstvu starejših. Z razpisom sta predvidena še dva roka, vendar pa se sredstva dodeljujejo do porabe in je zelo verjetno, da bodo že na prvem roku razdeljena vsa sredstva (v zahodni kohezijski regiji bo sofinancirana ureditev samo 5 enot namenjenih dnevnemu varstvu starejših) oziroma je večja verjetnost, da se na razpisu uspe, če se prijava odda na prvi rok.

Vabilo z gradivom za izredno sejo mora biti poslano članom sveta najkasneje 5 dni pred sejo, glede na razmere pa se izredna seja lahko skliče tudi v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta.

Gradivo za 4. izredno sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Mnenje delovnega telesa bo dostopno po zasedanju odbora, v ponedeljek 25. 5. 2020.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, l. r.,

župan