2. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 10.12.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 20. decembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev poročila o izvajanju sklepov konstitutivne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in drugih organov:

• Nadzornega odbora,

• Statutarno pravne komisije,

• Komisije za vloge in pobude občanov,

• Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

• Odbora za finance in premoženjske zadeve

 • Odbora za družbene zadeve,

• Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,

• Komisije za kmetijstvo.

Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles OS 

4. Sklep o sprejemu Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2019;

5. Sklep o sprejemu Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

Predlog za dodatno točko: 

6. Sklep o odvzemu javnega dobra v k. o. Vipavski Križ 

Predlogi sklepov k tretji točki bodo posredovani po obravnavi in oblikovanju predlogov sklepov na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v torek, 18. 12. 2018.

Zapisnik konstitutivne seje boste prejeli hkrati z vabilom na 3. redno sejo.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Župan Tadej BEOČANIN, l. r.