1. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.11.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje prvo sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina v novem mandatu, ki bo potekala v četrtek, 6. decembra, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

2. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in o izidu volitev župana,

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana, za pregled vsebine in upravičenosti prispelih pritožb ter za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana,

4. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati članov občinskega sveta in potrditev mandatov članov občinskega sveta

5. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom župana in ugotovitev izvolitve župana, 

6. Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor, 

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sejo bo do slovesne izjave župana vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik.

Vabilu za sejo je priloženo:

-       potrdilo o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana;

-       k 2. točki: Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 18. 11. 2018 in Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana dne 18. 11. 2018;

-       k 3., 4., 5. in 7. točki: predlogi sklepov;

-       Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št.30/2015);

-       Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012, 85/2015, 8/2018, 38/2018.;

Novoizvoljene člane občinskega sveta in novoizvoljenega župana prosim, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi ter osebni dokument.

Predlogi sklepov za 3.  in 7. točko bodo podani na seji.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.