26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.10.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v petek, 20. oktobra 2017, s pričetkom ob 15. uri.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ – 2. obravnava;

4. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – 1. obravnava, hitri postopek;

5. Odlok o prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

6. Odlok o pokopališkem redu v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7. Soglasje k cenam pomoči na domu in sklepa o določitvi subvencij k cenam pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavodu za socialno oskrbo Pristan);

8. Sklep o prenehanju občinskega interesa za lastništvo delnic družbe Mlinotest d. d. Ajdovščina;

9. Sklep o sprejemu dopolnitve Programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017;

10. Sklep o spremembi Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina - V Talih (AVK1-1);

11. Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra;

12. Volitve v Državni svet RS: - Volitve za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS, - Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS.

Pri 4. točki je predviden hitri postopek. Pri točkah 5. in 6. je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni: - k 6.točki - KSD Ajdovščina, direktor Egon Stopar