4. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 10.10.2015
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 4. korespondenčno sejo, ki bo potekala od 13. do 15. oktobra 2015.

Na podlagi 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) sklicujem

4. KORESPONDENČNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA

Okrožno sodišče v Novi Gorici je občinam posredovalo obvestilo o objavi poziva za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov. Rok za predlaganje kandidatov se izteče 30. dni od objave poziva v Uradnem listu RS (objava 18.9.2015).

Na podlagi prejetih kandidatur s strani članov občinskega sveta, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na 2. korenspondenčni oblikovala predlog kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov.

Rok za podajo predlogov kandidatov Okrožnemu sodišču v Novi Gorici se izteče 19.10.2015, zato predlagam, da se predlog sklepa obravnava na korenspondečni seji.

Glede na navedeno sklicujem korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:

 

1. SKLEP–predlog kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov pri okrožnem sodišču v novi gorici

Predlog sklepa z obrazložitvijo v zvezi s predlaganim dnevnim redom je v prilogi. V zvezi s sklicem korespondenčne seje so izpolnjeni pogoji iz 5. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015). Za sklic korespondenčne seje je glasovalo 25 svetnikov, od tega jih je 25 soglašalo s sklicem korespondenčne seje.

 

Glasovanje o predlaganem sklepu, poslanem po elektronski pošti, bo potekalo od torka 13.10.2015 do četrtka 15.10.2015 do 12. ure. Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor ali za predlagani sklep glasujete ZA ali PROTI. Glas lahko oddate po e-pošti na naslov mojca.ferjancic@ajdovscina.si , lahko pa svoj glas oddate tudi telefonsko na št. (05) 365 91 11. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.