5. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 21.02.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBCINA AJDOVŠCINA
Obcinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 21.02.2011

CLANOM OBCINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. clena Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Ajdovšcina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem

5. sejo obcinskega sveta, ki bo v cetrtek, 03. marca 2011, ob 15.30. uri, v sejni sobi Obcine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 4. redne sejeter porocila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude.

2. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina – 1. obravnava; Programska zasnova javnega glasila Občine Ajdovščina

3. Premoženjsko pravne zadeve:
- nakup stavbe v k.o. Skrilje;
- nakup bivšega hotela na Predmeji;

4. 4. Okvirni program dela Občinskega sveta občine Ajdovščina in terminski plan sej občinskega sveta za leto 2011;

5. Sklep o ohranitvi Podružnice Šmarje;

6. Soglasje k cenam storitve pomoc družini na domu in sklep o dolocitvi subvencij (izvajalcu javne službe Centru za socialno delo Ajdovšcina) ter sklep o dolocitvi subvencij (izvajalcu javne službe Zavodu Pristan);

7. Sklep o spremembah Sklepa št. 3502-43/07 z dne 3.11.2008 (Sklep o dispoziciji pozidave za obmocje stanovanjske gradnje v Batujah BA3 - I. faza);

8. Sklep o dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za obmocje stanovanjske gradnje v Stomažu ST1- II. faza (Sklep št. 350-8/08 z dne 27.3.2009);

9. Imenovanje:
- predstavnika obcine v upravnem odboru Univerze v Novi Goriciter
- predstavnika v svetu zavoda Doma starejših obcanov Ajdovšcina;

10. Izjava o sprejemu Deklaracije primorskih občin za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Obcine Ajdovšcina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Odlok pod tocko 2. nacrtujemo na isti seji obravnavati tudi v II. obravnavi.
Gradivo za drugo alinejo 3. tocke bo dostavljeno naknadno.

Clane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporocijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.VABLJENI:
- Center za socialno delo Ajdovšcina, k tocki 6
- Zavod Pristan, k tocki 6