1. izredna seja

datum: 10.11.2010
kategorija: Napovedi sej OS

OBCINA AJDOVŠCINA
Obcinski svet

Številka: 011-10/2010
Datum: 9. 11. 2010

CLANOM OBCINSKEGA
SVETA


Na osnovi 12. clena Poslovnika obcinskega sveta Obcine Ajdovšcina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

1. izredno sejo obcinskega sveta, ki bo v petek, 12. 11. 2010 ob 15.30 uri, v sejni sobi Obcine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Sklep o podpori prijave projekta vzpostavitve ter izgradnje Razvojnega centra Slovenskega gospodarstva - Razvojni center za napredne koncepte v
biotehnologiji in farmaciji, na javni razpis ministrstva za gospodarstvo za
pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR.

Dne 8.11.2010 je bilo svetnikom predano gradivo in podana obrazložitev o vsebini in partnerjih projekta, s katerim se bomo prijavljali na razpis. Dodatno prilagamo še osnutek konzorcijske pogodbe.

Vabilu prilagamo tudi poziv Komisije za preprecevanje korupcije za sporocanje
podatkov, ki se nanašajo na omejitve poslovanja funkcionarjev.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporocite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r