1. izredna seja OS

datum: 30.09.2010
kategorija: Napovedi sej OS

napoved seje

OBCINA AJDOVŠCINA
Obcinski svet

Številka: 011-10/2006
Datum: 29 .9 .2010

CLANOM OBCINSKEGA
SVETA

Na osnovi 12. clena Poslovnika obcinskega sveta Obcine Ajdovšcina (Uradni list RS
št. 5/00, 41/05)

sklicujem

1. izredno sejo obcinskega sveta, ki bo v cetrtek, 30. 9 2010 ob 15.15 uri, v sejni
sobi Obcine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Odlok o uporabni sredstev proracunske rezerve – 1. obravnava.
Poročilo KSD d.o.o.
Stroškovnik intervencije
Končno poročilo o intervenciji

Poplave, ki so v dneh med 16. in 20. septembrom zajele tudi našo obcino, so terjale
nujne interventne ukrepe takoj v casu poplav, zaradi povzrocene škode pa je
potrebno izvesti nujna dela, kjer je bila škoda povzrocena.

Ker imamo za te namene v proracunu predvidena sredstva proracunske rezerve in
župan na podlagi Odloka o proracunu Obcine Ajdovšcina za leto 2010 nima
pooblastila za razpolaganje s sredstvi nad višino 4172, 93 EUR, je potrebno s strani
obcinskega sveta o uporabi sredstev sprejeti odlok.
Predlaga se poraba 170.000,00 EUR sredstev rezervnega sklada in sicer prednostno
za namene:
- poravnava že nastalih stroškov ob intervencijah,
- odprava posledic neurja s poplavami na javni infrastrukturi,
- nujna dela na plazu v vodotoku Lokavšcka,
- izgradnja interventno-obvozne poti na plazu Stogovce.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporocite na telefon
št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r