22. 4. 2010 38. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. aprila 2010, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

datum: 13.04.2010
kategorija: Napovedi sej OS

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

38. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. aprila 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 37. redne seje ter Porocilo o izvrsenih sklepih;

1. Informacija in pobude
2. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina
3. 3. tocka - Podelitev priznanj Obcine Ajdovscina.pdf
4. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
5. 5. IP - Mladinski center in hotel Ajdovščina
6. Sklep o prenosu in oddaji komunalne infrastrukture v najem,
7. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Zapisnik, gradivo za točko 5. (IP Mladinski center in hotel Ajdovščina) in 3. točko (Podelitev priznanj Občine Ajdovščina) bo poslano naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

Vabljeni:
- Egon STOPAR, KSD – k 6. točki