7. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31. maja, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.05.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 21. 05. 2007ČLANOM OBČINSKEGA SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)sklicujem7. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31. maja, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col – 1. obravnava;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica – 1. obravnava;

4. Sklep o določitvi prednostnih investicij v šolstvo za obdobje 2008-2011;

5. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo – 1. obravnava;

6. Sklep o določitvi cene vodarine za vodne priključke na kmetijskih zemljiščih in za namene napajanja živali v hlevih;

7. Cene priključka na kanalizacijsko omrežje za Col;

8. Imenovanja:
- članov skupščine tehnološkega parka;
- pooblaščenca za skupščino družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
- soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport Ajdovščina;

9. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za 4. in del gradiva za 8. točko dnevnega reda boste dobili naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.PRILOGE:- sejno gradivoVABLJENI:- Evstahij Paljk, direktor KSD d.o.o.