1. seja Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 16. novembra 2006, ob 15,30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 13.11.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina
Številka: 069-1/2006
Datum: 6.11. 2006ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščinasklicujem1. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 16. novembra 2006, ob 15,30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Določitev dnevnega reda 1. seje.

1. Ugotovitev najstarejšega svetnika, ki do slovesne izjave župana vodi sejo;

2. Imenovanje začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (predlaganje, razprava, glasovanje in potrditev);

3. Potrditev mandatov izvoljenih svetnikov in potrditev mandata župana po predhodni obravnavi poročila OVK o izidu volitev in obravnavi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o pregledu potrdil o izvolitvi ter morebitnih pritožb kandidatov;

4. Predstavitev in slovesna izjava župana;

5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (predlaganje, razprava, glasovanje);

6. Imenovanje podžupanov občine (predlaganje, razprava, glasovanje, slovesna izjava podžupanov);

7. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta:
• statutarno pravne komisije,
• komisije za vloge in pritožbe,
• odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
• odbora za finance in premoženjske zadeve,
• odbora za družbene zadeve,
• odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,
• komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu, ki bi se financirale iz sredstev za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča iz naslova gradnje hitre ceste (vlaganje predlogov, mnenje mandatne komisije, razprava, glasovanje).


Vabilu za sejo prilagamo neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina in Statuta Občine Ajdovščina.
Člane sveta prosim, da s seboj prinesejo potrdilo o izvolitvi, ki ga prilagamo k gradivu, skupaj s podpisano vročilnico.
Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.
VABLJENI:- Predsednik in člani občinske volilne komisije.