27. seja občinskega sveta bo v torek, 12. julija 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina

datum: 12.07.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 069-1/02
Datum: 01.07.2005


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

27. sejo občinskega sveta, ki bo v torek, 12. julija 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:1. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2005;
obrazložitev realizacije
rebalans - prihodki
rebalans - odhodki

2. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005;
odlok rebalans
odlok rebalans
splošni del-seštevek
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina;
4. Volitve in imenovanja:
- Razrešitev člana Nadzornega odbora,
- Odstop Iva Boscarola s funkcije člana občinskega sveta,
- Imenovanje pooblaščenca za skupščino Tekstike.

5. Sprememba investicijskega programa OŠ Šturje.

6. Informacije in pobude.


Gradivi za točko 1. bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.