Odbor za družbene zadeve

Odbor za družbene zadeve 2018 - 2022              

1. Suzana Krašna, predsednica,

2.  odstop, član,

3. Angel Vidmar, član,

4. Marjan Krpan, član,

5. Emil Djukić, član.

Odbor sestavlja pet članov, trije občinski svetniki ter dva občana.

Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge:

-  obravnava odloke in druge predpise s katerimi občina ureja posamezno področje družbenih dejavnosti,

- spremlja izvajanje ukrepov socialne politike iz pristojnosti občine,

- skrbi za povečanje fonda najemnih stanovanj,

- obravnava vprašanja v zvezi z zdravstvom, otroškim varstvom, socialnim varstvom izobraževanjem, kulturo, informacijsko dokumentacijsko dejavnostjo ter športom in rekreacijo,

- daje mnenja v zvezi z ustanovitvijo javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti ter o podeljevanju koncesij na teh področjih,

- opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti in socialnega varstva.