Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja 2018 - 2022  

1. Kazimir Čebron, predsednik,

2. Bruna Kastelic, članica,

3. odstop, član,

4. Marija Trošt, članica,

5. Anton Kreševec, član.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja sestavlja pet članov, trije občinski svetniki ter dva občana.

Odbor opravlja naslednje naloge:

- obravnava in predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvajanje,

-  obravnava prostorske plane občine in prostorsko izvedbene akte,

- oblikuje mnenje k izjemnim posegom v prostor za objekte lokalnega pomena v skladu z veljavnimi predpisi ter obravnava druga vprašanja s področja urbanizma,

-  obravnava vprašanja prometne ureditve,

- na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede posameznih vprašanj s področja urejanja prostora, urbanizma in varstva okolja.