Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 2018 - 2022      

1. Katja Mužina, predsednica

2. Zvonko Vidmar, član,

3. Marko Vetrih, član,

4. Dragotin Vidrih, član.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe šteje pet članov, trije so občinski svetniki, dva pa sta imenovana izmed drugih občanov.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe opravlja naslednje naloge:

- obravnava letni gospodarski načrt občine, odloke in druge predpise, ki vplivajo na gospodarski razvoj občine,

- obravnava vprašanja s področja kmetijstva, turizma, drobnega gospodarstva in obrti,

- obravnava vprašanja glede ureditve gospodarskih lokalnih javnih služb, daje mnenje k izbiri koncesionarja, k oblikovanju cen proizvodov in storitev, za katere je pristojna občina (cene, tarife, takse, nadomestila ali povračila),

- na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede posameznih vprašanj s področja gospodarstva.