Odbor za finance in premoženjske zadeve

Odbor za finance in premoženjske zadeve 2018 - 2022  

1. Igor Česnik, predsednik,

2. Uroš Štor, član,

3. odstop, član,

4. Dejan Pišot, član,

5. Matej Velikonja, član.

Odbor za finance in premoženjske zadeve sestavlja pet članov, od tega so trije občinski svetniki, dva pa sta imenovana izmed drugih občanov.

Odbor opravlja naslednje naloge:

- obravnava proračun in zaključni račun občine ter premoženjsko bilanco,

-  v okviru svojih pristojnosti spremlja in daje mnenja k izvrševanju proračuna,

-  obravnava odloke, s katerimi občina predpisuje svoje davke ter spremlja njihovo izvajanje,

- obravnava predloge o pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja, o obremenitvah nepremičnin (hipoteke, služnosti...) ter o podelitvi koncesij na naravnih dobrinah, ki so v lasti občine,

- na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanj s področja financ in premoženjskih zadev iz pristojnosti občine in krajevnih skupnosti.