Statutarno pravna komisija

Statutarno pravna komisija 2018 - 2022    

1. Nina Štrancar, predsednica,

2. Angel Vidmar, član,

3. odstop, član,

4. Maruša Ceket, članica,

5. Veronika Lemut Mihelčič, članica.

Statutarno pravno komisijo imenuje občinski svet izmed svojih članov in drugih občanov. 

Komisija pripravlja predlog statuta občine in poslovnik za delo sveta.

Na predlog sveta obravnava odloke in druge normativne akte, ki jih sprejema svet, nadzira njihovo skladnost z zakoni in drugimi predpisi ter pripravlja prečiščena besedila aktov, kadar jo za to zadolži svet.