Objavljeno javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov v najem za gostinsko dejavnost v MC Hiši mladih

datum: 26.03.2014
kategorija: Obvestila

Predmet oddaje v najem je popolnoma opremljen poslovni prostor s sanitarijami za osebje, ki se nahaja v pritličju severnega dela Mladinskega centra in hotela Ajdovščina. Pisne ponudbe zbirajo na Zavodu za šport Ajdovščina do torka, 8. aprila 2014.

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti.


1. NAJEMODAJLEC:

Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina.

2. OPIS PREDMETA NAJEMA IN LOKACIJA:
Predmet oddaje v najem je popolnoma opremljenim poslovni prostor s sanitarijami za osebje, ki se nahaja v pritličju severnega dela Mladinskega centra in hotela Ajdovščina na parc. št. 384/6 k.o. Šturje in sicer za namene opravljanja gostinske dejavnosti. Poslovni prostor meri 71,5 m2, skladišče pa 5,4 m2. Stranke lokala bodo uporabljale sanitarije, ki so namenjene tudi obiskovalcem prireditev v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina. Skupaj s poslovnimi prostori se oddaja v najem tudi del zunanjih površin neposredno pred lokalom v izmeri cca. 30 m2, za ureditev letnega vrta.

3. NAJMANJŠA PONUDENA MESENA NAJEMNINA:
Najmanjša ponudbena mesečna najemnina ne sme biti nižja 750,00 EUR.

4. VRSTA PRAVNEGA POSLA:
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja najema.

5. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA ZAINTERESIRANI NAJEMNIK PREDLOŽITI PONUDBO:
Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
- predmet najema;
- ponudbeno mesečno najemnino;
- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenija za samostojne podjetnike, kjer bo razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje gostinske dejavnosti;
- kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe, ter
- izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.

6. ROK SKLENITVE NAJEMNE POGODBE:
Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 10 dneh po prejetem obvestilu.

7. DRUGI POGOJI:
a) Najemnik poslovnih prostorov bo moral pričeti z obratovanjem najkasneje v roku 1 meseca od podpisa najemne pogodbe. Pričetek obratovanja je bistvena sestavina najemne pogodbe.
b) Najemnik mora sam na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
c) Vse stroške obratovanja (uporaba elektrine energije, poraba vode, ogrevanje itd.) nosi najemnik.
d) Najemnik skrbi za sanitarije za goste, ki jih uporablja, in kritje stroške. Obliko upravljanja sanitarij določi upravljavec Mladinski center in hotel Ajdovščina – Zavod za šport Ajdovščina ob podpisu pogodbe. e) Najemnik mora na lastne stroške organizirati in prirediti najmanj 2 koncertna dogodka mesečno v petek oziroma soboto v koncertno – konferenčni dvorani (v okviru Mladinskega centra in hotela Ajdovščina). Obliko organizacije doloi upravljavec Mladinski center in hotel Ajdovščina – Zavod za šport Ajdovščina ob podpisu pogodbe.
f) Najemnik mora nuditi pomoč pri sprejemanju gostov v času, ko ni prisotnega zaposlenega s strani Mladinskega centra in hotela Ajdovščina. Obliko sprejemanja gostov določi upravljavec Mladinski center in hotel Ajdovščina – Zavod za šport Ajdovščina ob podpisu pogodbe.
g) Najemnik mora zagotoviti obratovanje lokala v času dogodkov vseh društev in organizacij, ki bi potrebovale storitev gostinskega lokala. Obliko zagotavljanja storitev gostinskega lokala določi upravljavec Mladinski center in hotel Ajdovščina – Zavod za šport Ajdovščina ob podpisu pogodbe.
h) Najemnik mora zagotoviti obratovanje gostinskega lokala pod imenom Hiša mladih.
i) Najemnik mora pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
j) Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
k) Zavod za šport Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe.
l) Zavod za šport Ajdovšina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje v najem vse do sklenitve pravnega posla.
m) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15.4.2014.
n) Za sestavo najemne pogodbe poskrbi Zavod za šport Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo v pogodbi. 

8. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN DATUM OGLEDA:
Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v tajništvo Zavoda za šport Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 8.4.2014 do 10.00 ure.
Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v sredo, 2.4.2014, od 10.00 ure do 11.00 ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Zavoda za šport Ajdovščina ali po telefonu št. 05 36 89 383, kontaktna oseba Matej Likar.
 

Zavod za šport Ajdovščina
direktor Uroš Pintar, mag. posl. ved

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti.