Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran in vključen v sistem zaščite in reševanja (v nadaljevanju ZIR)  v občini Ajdovščina. Poklicno gasilstvo je v občini organizirano kot obvezna lokalna javna služba za opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požarih ter nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah,  nalog iz naslova MORS Uprave RS za zaščito in reševanje ter druge določene naloge.

Sodelovanje GRC Ajdovščina na preventivni prireditvi Igrajmo se za varnost, namenjeni šolarjem. Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran kot javni zavod, ki opravlja 24 urno dežurstvo z minimalno skupino. Pri intervencijah jim v pomoč priskočijo ostali poklicni in prostovoljni gasilci, ki so dosegljivi na domu.  

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno gasilsko enoto, ki jo je Občina Ajdovščina že leta 1993 ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog gašenja požarov, vseh preventivnih nalog iz naslova varstva pred požari in vseh oblik tehničnega reševanja na območju občine Ajdovščina.

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje, delovanje in financiranje. Župan občine je pristojen in odgovoren za spremljanje in izvajanje nalog iz področja gasilstva.

Vlada RS je določila GRC Ajdovščina za izvajanje naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, ki so javno dobro s katerimi upravlja država, ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena, na območju za katerega je GRC ustanovljen in na širšem območju, kadar je poklican na intervencijo.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina opravlja naslednje dejavnosti:

  • Gašenje vseh vrst požarov
  • Zaščita in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah
  • Tehnično reševanje
  • Servisne dejavnosti
  • Vzdrževanje gasilskih naprav, sredstev in tehnike
  • Preizkušanje hidrantnega omrežja
  • Prevozi vode
  • Izobraževanje s področja gasilstva in
  • Druge dejavnosti

Delovanje GRC Ajdovščina določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina. 

Direktor GRC Ajdovščina je Blaž Mlečnik

Naslov in kontakti:

GRC Ajdovščina, Tovarniška cesta 3H, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/36 61 123, 05/36 62 482, fax: 05/36 81 575

e-naslov: info@grcajdovscina.si, spletna stran: www.grcajdovscina.si