Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o.

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o. je javno podjetje, ki izvaja obvezne in neobvezne gospodarske javne službe na območju občin Ajdovščina in Vipava. Med najpomembnejše dejavnosti družbe sodijo oskrba prebivalstva s pitno vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih voda, čiščenje odpadnih in padavinskih voda in ravnanje z odpadki - zbiranje, odvoz, obdelavo in odlaganje odpadkov.

Poleg omenjenih dejavnosti družba opravlja še javne službe vzdrževanja lokalnih cest in ulic, vzdrževanje parkov in zelenic opravljanje javne snage ter pogrebne in pokopališke storitve.  V okviru svojih dejavnosti pa nudijo tudi upravljanje in vzdrževanje stanovanjsko poslovnih stavb.

Poslanstvo družbe je skrb  za kontinuiran razvoj okolju prijaznih tehnologij in postopkov za zagotavljanje čistega in zdravega bivalnega okolja v sodelovanju z občani.

Vizija je vzpostaviti takšno zavest v družbi, da bo zagotavljala trajnosten razvoj in aktivno ohranjanje čistega okolja.

Delovanje podjetja je urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Direktor KSD, d. o. o., Ajdovščina: Luka Jejčič, univ. dipl. inž. 

Naslov in kontakti:

Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina

Telefon centrale: 05/36 59 700, e-naslov: info@ksda.si,

spletna stran: www.ksda.si

Pogrebna služba: 05/365 97 15, dežurni mobi: 041-668-429

Druge pomembne telefonske številke najdete na tej povezavi.