Osnutka proračunov Občine Ajdovščina za leti 2020 in 2021 ter povabilo k javni razpravi

Občina Ajdovščina objavlja osnutka proračunov za leti 2020 in 2021. Župan Tadej Beočanin pa odpira Javno razpravo o osnutkih proračunov.   

Na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina odpira župan Občine Ajdovščina

JAVNO RAZPRAVO O OSNUTKIH PRORAČUNOV OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETI 2020 IN 2021

I.

V javno razpravo se posredujeta:

-       Osnutek proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 in

-       Osnutek proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 13. novembra 2019 do 28. novembra 2019 javno objavljeno na spletni strani http://www.ajdovscina.si ter v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. V času uradnih ur Občinske uprave sta javnosti po predhodni najavi na vložišču Občine ali po e-pošti obcina@ajdovscina.si za vprašanja in pojasnila o osnutkih proračunov v javni razpravi na voljo javna uslužbenca, pristojna za področje financ in vsebinskega področja, na katerega se vprašanja nanašajo.

III.

V času javne razprave se zainteresirana javnost seznani z Osnutkom proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 in Osnutkom proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 in nanju poda pripombe, predloge in usmeritve. Predlogi in usmeritve s finančnimi posledicami za občinski proračun morajo biti pripravljene v amandmajski obliki. Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki ter v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. Če predlagatelj tega ne pojasni, se predlog ali usmeritev ne obravnava.

IV.

V okviru javne razprave ima javnost pravico dajati pripombe, predloge in usmeritve h gradivu iz prve točke. Pripombe, predlogi in usmeritve se lahko pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si. Ne glede na način pošiljanja morajo pripombe in predlogi prispeti do 28. novembra 2019 do 18. ure.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v poročilu o javni razpravi, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani.

Občina Ajdovščina obvešča javnost, da bo v postopku upoštevala samo pripombe in predloge javnosti, ki bodo čitljivi in prejete v roku, kot izhaja iz tega obvestila.

V.

Občina Ajdovščina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani.

VI.

Objava javne razprave se izvede na spletni strani Občine Ajdovščina v katalogu informacij javnega značaja (http://www.ajdovscina.si) in na oglasni deski Občine Ajdovščina. Obvestilo se pošlje članom Občinskega sveta in predsednikom krajevnih skupnosti.

 

Tadej Beočanin,

župan 

Povabilo k javni razpravi o osnutkih proračunov

Osnutka proračunov za leti 2020 in 2021