Soglasja za gradnjo enostavnih objektov v varovalnem pasu ceste

Za gradnjo enostavnih objektov in izvedbo priključkov v varovalnem pasu ceste ter podpopavanje, prekopavanje, prebitje ali druge posege v javno cesto je potrebno pridobiti soglasje. 

Pred izvedbo del zaprosite za soglasje na Oddelku za prostor. 

Pravna podlaga: Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah 

Obrazci: 

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo enostavnih objektov 

Vloga za izdajo soglasja za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti