Projektni pogoji in mnenja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stavb ali objektov, postavljanje kakršnihkoli objektov ali naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje, oziroma mnenje, ki ga izda občinska uprava.

Mnenja pridobivate na enotnem obrazcu, ki ga je predpisala država - povezava. 

Pravna podlaga: Gradbeni zakon, Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah.