Dovolitev pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča

Odlok o pokopališčem redu v občini Ajdovščina (Uradni list, št. 74/2017) določa tudi način pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča. 

Način pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča določa 18. člen Odloka o pokopališkem redu v občini Ajdovščina: 

(1)V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti skladno s 14.členom tega odloka.

(2)Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.

(3)Pokop ali raztros pepela zunaj pokopališča oziroma posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava na podlagi vloge naročnika pogrebne storitve.

(4)Pokop zunaj pokopališča ni dovoljen na parcelah, ki so v javni rabi ne glede na lastništvo, na parcelah znotraj vodovarstvenih območij ali v bližini vodnih virov.

Vloga za dovolitev pokopa pokojnika ali raztros pepela zunaj pokopališča 

To področje dela ureja Oddelek za gospodarske javne službe in investicije