Turistična in promocijska taksa – mesečno poročilo o nočitvah

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Od 1. 1. 2019 pa ponudniki nastanitev svojim gostom obračunavate tudi promocijsko takso, to je pristojbina ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.

 Od 1. 1. 2019 velja Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Ajdovščina.

Turistična taksa v občini Ajdovščini znaša 1,60 evra.  

Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Promocijska taksa v občini Ajdovščina znaša 0,40 evra.

Višina turistične in promocijske takse skupaj od 1. 1. 2019 dalje v občini Ajdovščina znaša 2,00 evra.

Z uveljavitvijo odloka se spreminjajo tudi oprostitve plačila turističen takse. Oprostitve takse so omejene izključno na oprostitve, ki jih predpisuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma.   

Z letom 2019 je Občina Ajdovščina pričela sobodajalcem pošiljati obračun z višino obeh taks, ki jo je posamezni sobodajalec dolžan poravnati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na poseben račun Občine.

Obračun bo pripravljen na osnovi podatkov - števila nočitev, ki jih sobodajalci vnašate v sistem e-Turizem. Občina bo 25 % celotnega zneska (torej promocijsko takso) nakazala Slovenski turistični organizaciji (STO).

Obračunana in pobrana turistična taksa se nakaže do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na SI56 012018450103330, sklic na 19 (davčna št. zavezanca)-07129.

Po novem torej ni več potrebno občini posebej poročati o številu nočitev preko obrazca, pač pa se podatke vpiše direktno v aplikacijo e-Turizem. Še vedno pa je potrebno odvajati turistično in promocijsko takso na račun občine. Vsi nastanitveni obrati se morajo prijaviti v Register nastanitvenih obratov (AJPES).

POMEMBNO: 

Obračun storitev ravnanja z odpadki za nastanitveno dejavnost

Na podlagi novega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 28/2021), sobodajalci enkrat leto prejmejo račun za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki nastajajo v nastanitveni dejavnosti. Za obračun se upošteva število nočitev. Storitev se obračuna po dejanski zasedenosti ležišč, eno tridesetino pavšalno določene količine komunalnih odpadkov na osebo na mesec, na posamezno nočitev. Po trenutno veljavnih cenah to predstavlja znesek 0,1934 eur na eno nočitev (z vključenim DDV).

Podatke za obračun storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov posreduje Občina Ajdovščina. Število nočitev v nastanitvenih obratih pri posameznih izvajalcih nastanitvene dejavnosti, nam občina posreduje za obdobje enega leta, in sicer od 1.9. preteklega leta do 31.8. tekočega leta. Za celotno obdobje se izda en račun.

Za prehodno obdobje se prvi račun, ki ga boste prejeli, nanaša na obdobje od 1.1.2021 do 31.8.2021. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0559/odlok-o-ravnanju-s-komunalnimi-odpadki-v-obcini-ajdovscina

 

Vaša dodatna vprašanja lahko naslovite na strokovno sodelavko občinske uprave Občine Ajdovščina, Janja Lazar, tel.: 05/36 59 159, e-pošta: janja.lazar@ajdovscina.si.