Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora se poda v primerih, ko lastnik zemljišča želi spremeniti plansko opredelitev svojih parcel, npr. iz nezazidljivega v zazidljivo, ali iz zazidljivega v nezazidljivo.

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora se nanaša na veljavne prostorske planske akte Občine Ajdovščina (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina).

Zakonsko predpisan postopek priprave in sprejema prostorskih planskih aktov občine je zahteven in dolgotrajen proces ter v nobenem primeru ne more biti obravnavan individualno. Postopek vključuje številne akterje, ki podajo strokovne podlage ter izdajajo obvezujoče smernice in mnenja k prostorskim aktom. Glede na predpisan postopek usklajevanj državnih, regionalnih, občinskih in individualnih interesov občina ne more zagotoviti, da bodo vse pobude vključene v prostorske akte, lahko pa zagotovi, da bodo vloge, ki bodo skladne s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja, tudi obravnavane.

Vloga za spremembo namenske rabe prostora

Več informacij: Oddelek za prostor Občine Ajdovščina