Obratovalni čas gostiln in kmetij

Gostinski obrat lahko posluje le s potrjenim obratovalnim urnikom gostinskega obrata. Gostinski obrati, ki poslujejo v podaljšanem obratovalnem času, morajo obratovalni urnik potrjevati vsako leto.

Redni obratovalni čas za vse gostinske obrate je med 06.00 uro in 22.00 uro. Merila in pogoji za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času so določeni v Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.93/2015 z dne 07. 12. 2015).

Vlogo za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času morajo gostinci predložiti najmanj 15 dni pred iztekom koledarskega leta na občinsko upravo. K vlogi je potrebno priložiti mnenje krajevne skupnosti, najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le tega v najemu.

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetij

Obrazec - mnenje krajevne skupnosti o podaljšanju obratovalnega časa