Komunalni prispevek

Po 216. in 217. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) je Komunalni prispevek za novo komunalno opremo plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo pa je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. 

Po 220. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) je Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek v občini Ajdovščina se odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 38/17, v nadaljevanju Odlok). S tem odlokom sta sprejeta Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Program opremljanja) ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ajdovščina.

Program opremljanja ter posledično Odlok določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ajdovščina: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

K vlogi za odmero komunalnega prispevka je potrebno priložiti:

-         izvod vodilne mape in načrta arhitekture PGD (obvezno),

-         potrdilo o plačilu upravne takse (obvezno),

-         drugo (pooblastilo za zastopanje, itd.).

 

Osnovni obrazec: Vloga za odmero komunalnega prispevka 

 

Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Na podlagi sprejetega Stanovanjskega programa občine Ajdovščina za obdobje 2016 - 2021 je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel Odlok o subvencioniranemu komunalnemu prispevku za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16, v nadaljevanju Odlok o subvencioniranju). Z zagotavljanjem finančnih spodbud za zgradnjo namerava občina svojim prebivalcem, predvsem mladim in mladim družinam, zagotoviti pogoje za kvalitetno bivanje in jih s tem zadržala v svoji občini. Z zagotavljanjem dobrih stanovanjskih pogojev pa bo občina pritegnila tudi mlade iz drugih krajev in si vnesla v svoj kraj nove vire znanja, dela in napredka.

Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine Ajdovščina. Obenem mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.

Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare več kot 34 let. Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 34 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike. Za upravičence, ki niso stari več kot 34 let se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo 34 let.

Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine, pri čimer se vloga šteje za pravočasno, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.

Odlok o subvencioniranju določa tudi pogoje, ki jih mora upravičenec izpolniti v primeru odobrene subvencije:

(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju štirih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti.

(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti tudi, v kolikor v štirih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega mu je bila dodeljena.

 

Osnovnemu obrazcu in obveznim prilogam morajo mladi in mlade družine obvezno priložiti izpolnjeno Izjavo za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade:  

Vloga za odmero komunalnega prispevka 

Izjava za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade 

Izjava za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka za MLADE DRUŽINE 

Dodelitev državne pomoči »de minimis« za gospodarstvo 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter skladno z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina.

V postopku odmere komunalnega prispevka so investitorji, ki nameravajo graditi poslovno – proizvodnje objekte s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, upravičeni do pomoči v višini do 100 % upravičenih stroškov.

Kdo je upravičen do sredstev:

– do razvojnih sredstev niso upravičeni investitorji, ki investirajo v poslovno-proizvodne objekte za namene izvajanja dejavnosti, uvrščene po Standardni klasifikaciji dejavnosti   SKD 2008 (v nadaljevanju: SKD 2008), v naslednja področja in oddelke: A (kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo), B (rudarstvo), C18 (tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa), C33 (popravilo ter montaža strojev in naprav), D (oskrba z električno energijo, plinom in paro), E (oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja), F (gradbeništvo) razen F41 (gradnja stavb), F43.2 (inštaliranje pri gradnjah) ter F43.9 (krovske in druge specializirana gradbena dela), G (trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil) razen G45.2 (vzdrževanje in popravila motornih vozil), H (promet in skladiščenje), J (informacijske in komunikacijske dejavnosti), K (finančne in zavarovalniške dejavnosti), L (poslovanje z nepremičninami), M69 (pravne in računovodske dejavnosti), M70 (dejavnosti uprav podjetij, podjetništvo in poslovno svetovanje), M73 (oglaševanje in raziskovanje trga), M74 (druge strokovne in tehnične dejavnosti), M75 (veterinarstvo), N (druge raznovrstne poslovne dejavnosti), O (dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnosti obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q (zdravstvo in socialno varstvo), R (kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti), S (druge dejavnosti), T (dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo) in U (dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles);

– do razvojnih sredstev v višini do 100 % upravičenih stroškov so upravičena podjetja s statusom perspektivnega podjetja za občino Ajdovščino, razen podjetij za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov iz prejšnje alinee;

– do razvojnih sredstev v višini do 100 % upravičenih stroškov so v primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti upravičena vsa podjetja, razen podjetja po SKD 2008 s področja A (kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo);

- do  razvojnih sredstev v višini do 75 % upravičenih stroškov so upravičena podjetja za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov za namene izvajanja dejavnosti iz naslednjih oddelkov: C10 (proizvodnja živil), C11 (proizvodnja pijač), C16 (obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva), C21 (proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov), C24 (proizvodnja kovin), C25 (proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav), C26 (proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov), C27 (proizvodnja električnih naprav), C28 (proizvodnja drugih strojev in naprav), C29 (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), C30 (proizvodnja drugih vozil in plovil), C31 (proizvodnja pohištva), I (gostinstvo) in M72 (znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost);

- do razvojnih sredstev v višini do 50 % upravičenih stroškov so upravičena podjetja za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov za namene izvajanja dejavnosti iz naslednjih oddelkov: F41 (gradnja stavb), F43.2 (inštaliranje pri gradnjah), F43.9 (krovske in druge specializirana gradbena dela), G45.2 (vzdrževanje in popravila vozil), M71 (arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje) ter druge proizvodne dejavnosti po oddelkih SKD 2008.

K vlogi za odmero komunalnega prispevka in obveznim prilogam je potrebno priložiti izpolnjeno izjavo o dodelitvi državne pomoči »de minimis«: 

Vloga za odmero komunalnega prispevka 

Izjava o državni pomoči 'de minimis' 

To področje dela spada v Oddelek za prostor.