Lokacijska informacija

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču, in sicer:

-  podatek o namenski rabi prostora;

-  podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča;

-  podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče;

-  podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi;

-  podatke o pravnih režimih;

-  podatke o začasnih ukrepih;

-  podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele;

-  podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države.

Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtevka, iz katerega je razvidno, katere zgoraj navedene vsebine mora vsebovati lokacijska informacija. Slednja ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel.

Sestavni del lokacijske informacije je tudi podatek o prostorskih izvedbenih pogojih, če ga naročnik lokacijske informacije zahteva in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu. Občinski prostorski načrt Občine Ajdovščina je objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/22 in 10/22-popr..

Obrazec Zahteva za izdajo lokacijske informacije 

ODDAJTE E-VLOGO: 

- preko portala eUprava: Vloga za izdajo lokacijske informacije

Taksa:

¨  lokacijska informacija s podatki o namenski rabi prostora po tar. št. 37. ZUT-I v višini 22,70 evrov se nakaže na račun 01201-4010309152, sklic 11 75000-7111002 ali pa se jo plača na vložišču Občine Ajdovščina

¨  lokacijska informacija z vsemi podatki po tar. št. 36. ZUT-I v višini 35,00 evrov se nakaže na račun 01201-4010309152, sklic 11 75000-7111002 ali se jo poravna na vložišču Občine Ajdovščina.