Ustanovitev služnostne pravice

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine, vendar njen namen in smisel ni v omejevanju lastninske pravice na služeči nepremičnini, pač pa v koristi, ki omogoča lažje izvrševanje lastninske oblasti na gospodujoči nepremičnini.

Oblast nad stvarjo se tako v primeru služnostne pravice deli med lastnika služeče nepremičnine in služnostnega upravičenca, oziroma lastnika gospodujoče nepremičnine. Služnost je potrebno določiti v najmanjšem možnem obsegu, racionalno in gospodarno, tako da se s tem čim manj obremenjuje nepremičnino v lasti države oziroma samoupravne lokalne skupnosti.

Največkrat zahteva ustanovitev služnostne pravice investitor, ki v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja dokazuje, da ima pravico graditi na tujem zemljišču, to je, da ima pravico do napeljevanja komunalnih vodov po zemljišču last Občine Ajdovščina (npr. napeljevanje vodov po javni poti). Služnost se lahko ustanovi kot stvarna služnost (je pravica vsakokratnega lastnika gospodujoče stvari, izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini oziroma zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini; lahko se ustanovi za določen ali nedoločen čas) ali kot osebna služnost (je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico; traja: najdlje do imetnikove smrti/30 let, če je ustanovljena v korist pravne osebe). Ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah Občine Ajdovščina je praviloma odplačna - nadomestilo se določa skladno s Pravilnikom o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami (Ur. list RS št. 27/08), lahko pa je služnostna pravica ustanovljena tudi brezplačno, če se zasleduje javni interes. Občino, pri ustanavljanju služnostne pravice, zavezuje Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in na njegovi podlagi sprejeta  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

V vlogi za ustanovitev služnostne pravice je potrebno natančno navesti podatke o vložniku/služnostnem upravičencu, podatke o parc. št. služečega in gospodujočega zemljišča, potek trase voda ter dolžino in širino, oziroma površino posega za posamezno zemljišče, kar mora biti razvidno tudi iz skice oziroma kopije katastrskega načrt , ki jo mora stranka obvezno priloži vlogi

Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso: po tarifni št. 30 (če gre za služnostno pravico na javni cesti) v višini 36,20 EUR oziroma po tarifi št. 1(če gre za služnostno pravico na drugih zemljiščih) v višini 4,50 EUR, ki se jo lahko nakaže na račun 01201-4010309152 sklic 11 75000-7111002 ali pa plača na vložišču Občine Ajdovščina.

Več informacij o postopku vam bo ponudila Barbara Regulj, barbara.regulj@ajdovscina.si, Oddelek za prostor 

Vloga za ustanovitev služnostne pravice