Enkratna denarna pomoč ob rojstvu ali posvojitvi otroka

 V občini Ajdovščina je z julijem 2021 začel veljati nov Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka. Z odlokom se ureja dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka, posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev.  

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov za nego in varstvo, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Enkratna denarna pomoč ob posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev, je enkratna denarna pomoč namenjena posvojiteljem oziroma zakonitim zastopnikom iz naslova starševske skrbi oziroma skrbništva, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov za nego in varstvo, ki nastanejo ob prihodu novega družinskega člana.

Enkratno denarno pomoč uveljavlja eden izmed staršev, eden izmed posvojiteljev oziroma zakoniti zastopnik iz naslova starševske skrbi ali skrbništva pod pogojem, da sta vlagatelj in novorojenec, posvojenec oziroma otrok, ki nima živih staršev, državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina na dan oddaje vloge.

Rok za vložitev vloge je najkasneje 6 mesecev:

-          po rojstvu otroka; rok začne teči z rojstvom otroka.

-         po posvojitvi otroka oziroma po postavitvi pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev. Rok začne teči s pravnomočnostjo odločbe o posvojitvi, postavitve pod starševsko skrb ali skrbništvo. V teh primerih lahko posvojitelj oziroma zakoniti zastopnik iz naslova starševske skrbi ali skrbništva uveljavlja enkratno pomoč, če posvoji oziroma dobi v starševsko skrb ali skrbništvo otroka, ki še ni star 15 let.

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu ali posvojitvi otroka znaša 600 evrov.

 

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka

ODDAJTE E-VLOGO: 

- preko portala eUprava: Vloga za pomoč ob rojstvu otroka