Prostor načrtujmo skupaj - celovita uvodna informacija o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta

datum: 21.02.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Foto Klara Pugelj

Občina Ajdovščina je pričela s pripravo prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju SDOPN1), s katerimi želimo utrditi obstoječe in postaviti nove temelje prostorskega razvoja. K načrtovanju in oblikovanju smiselnih rešitev so vabljeni ključni deležniki in vsa zainteresirana javnost.

Občinski prostorski načrt je pomemben akt, s katerim se načrtuje razvoj, hkrati pa se zagotovijo pogoji za njegovo izvedbo. Z aktivnostmi se pričenja v pomladnih mesecih, k sodelovanju pa vabimo vso zainteresirano javnost. Osnovni namen sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta je ustrezna vključitev razvojnih potreb in individualnih pobud, za kar je potrebno izdelati ali dopolniti različne strokovne podlage in nadgraditi strateški in izvedbeni del veljavnega OPN. OPN je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo ter ga izboljšati na podlagi dosedanjih izkušenj. Sodelavci na Občini Ajdovščina in izvajalci SDOPN1 iz podjetja Locus d. o. o. želimo v postopek priprave vključiti vse ključne deležnike v prostoru ter zainteresirano javnost. S sodelovanjem želimo iz skupnosti pridobiti dodatna mnenja in podatke, ki bodo pripomogli k načrtovanju še bolj smiselnih in kakovostnejših  temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja. Le s plodnim dialogom bomo lahko dosegli naš skupen cilj – to je prostorski akt, ki bo koristen za današnje generacije in hkrati za prihodnji družbeni, gospodarski ter okoljski razvoj naše občine.  Vabljeni k sodelovanju! 

Proces priprave SDOPN1 se bo v praksi odvijal v okviru treh postopkov:

-          Prvi postopek SDOPN1-1: Korekturni – je namenjen odpravi notranjih neskladij in izboljšavi obstoječih določil z upoštevanjem dosedanje prakse.

-          Drugi postopek SDOPN1-2: Razvojni –  je namenjen obravnavi in integraciji razvojnih pobud s področja gospodarstva, družbenih dejavnosti in vsebin javnega interesa na območju mesta Ajdovščina.

-          Tretji postopek SDOPN1-3: Individualni – je namenjen obravnavi in ustreznemu upoštevanju prostorskih pobud občanov in pravnih oseb.

Proces priprave prostorskih dokumentov je prepleten s številnimi dejavnostmi obveščanja in vključevanja javnosti v vseh treh postopkih.

Vključevanje v prvi postopek - SDOPN1-1  (Korekturni)

Ta postopek zaradi svojega administrativno-tehničnega značaja  predvideva predvsem vključevanje strokovne javnosti, vendar pa ni zaprt za ostalo zainteresirano javnost. Povabljenim deležnikom (projektantom in projektantskim organizacijam) so bila že v oktobru 2022 predstavljena izhodišča za pripravo SDOPN1-1. Januarja 2023 je potekalo drugo posvetovanje o izhodiščih, v nadaljevanju postopka pa sta predvidena javna objava akta in posvetovanje z vabljenimi deležniki o predlogih in usmeritvah za dopolnitev Osnutka SDOPN1-1. V zaključni fazi bosta  potekali še javna razgrnitev in javna obravnava Dopolnjenega osnutka SDOPN1-1, ki bosta odprti tudi za širšo javnost.

Vključevanje v drugi postopek – SDOPN1-2  (Razvojni)

Sodelovanje različnih deležnikov in zainteresirane javnosti se bo v tem postopku pričelo že v zgodnji fazi izdelave treh temeljnih strokovnih podlag (Urbanistične zasnove, Krajinske zasnove in Strokovne podlage za poselitev). Te podlage bodo sicer izdelane v drugem postopku - SDOPN1-2, služile pa bodo tudi obravnavi predlaganih sprememb in dopolnitev, ki bodo predmet tretjega postopka - SDOPN1-3 in kasnejšim. Na njihovi podlagi se bo nadgradil strateški del občinskega prostorskega razvoja (OPP – Občinskega prostorskega plana) ter dopolnil izvedbeni del (predvsem namenska raba prostora).

V tem postopku so predvidena številna posvetovanja, tako v mestu kot na podeželju:

·         Za ciljno skupino mladih bo v sodelovanju z Mladinskim svetom v MC Hiša mladih organizirano posvetovanje o njihovem videnju izzivov v  prostoru, o potrebah mladih, povezanih s prostorom, in o njihovih videnjih prihodnjega prostorskega razvoja.

·         V mestu Ajdovščina bosta potekali dve posvetovanji z deležniki in zainteresirano javnostjo v okviru priprave Urbanistične zasnove (o današnjem stanju, o potrebah in viziji ter o scenarijih prihodnjega prostorskega  razvoja mesta).

·         Na treh lokacijah podeželja (dolinskem, gričevnatem in gorskem) bo potekalo posvetovanje z deležniki in zainteresirano javnostjo o Strokovni podlagi za razvoj poselitve in o Krajinski zasnovi (o analizi stanja, o usmeritvah za urejanje in nadaljnji prostorski razvoj podeželja).

V nadaljevanju bosta potekali še dve posvetovanji, kot jih določa veljavna zakonodaja:

seznanitev in posvetovanje z javnostjo o Osnutku SDOPN1-2 ter javna razgrnitev in javna obravnava Dopolnjenega osnutka SDOPN1-2,

Vključevanja v tretji postopek – SDOPN1-3 (Individualni)

Vključevanje deležnikov in javnosti se bo tudi v tem postopku pričelo v zgodnji fazi  - s posvetovanjem o izhodiščih in o prispelih pobudah. Naslednji dogodek bo namenjen seznanitvi javnosti z Osnutkom SDOPN1-3, nato pa bosta organizirani še javna razgrnitev in javna obravnava Dopolnjenega osnutka SDOPN1-3.

Vsa našteta posvetovanja bodo namenjena temeljiti seznanitvi javnosti z vsebinami delovnih gradiv, v razpravah pa bodo udeleženci podajali svoja mnenja in predloge. Ti bodo nato obravnavani ter ustrezno upoštevani v nadaljnjih korakih postopka.

Kadar bo potrebno, bodo deležniki in javost naslovljeni tudi z anketami in drugimi oblikami pridobivanja podatkov. O tem bomo ciljno javnost pravočasno obvestili.

Obveščanje bo potekalo skozi celoten proces  

Ves čas priprave prostorskih dokumentov bo javnost informirana preko sporočil za javnost, ki bodo objavljena na občinski spletni strani, v občinskem glasilu Latnik, razposlana bodo tudi medijem.

Pred vsakim posvetovanjem bo objavljeno vabilo z informacijami o namenu in programu dogodka ter o vsebinah razprave. Po vsakem posvetovanju bo pripravljeno poročilo s povzetki rezultatov srečanja.

Za vlagatelje pobud bo organizirano posebno informativno srečanje.

Potreben bo strpen in produktiven dialog

Vse, ki se boste vključili v posvetovanja, vabimo, da se z vsebinami najprej dobro seznanite in  zahtevate dodatna pojasnila, če bodo nejasnosti. Vabimo vas, da se aktivno vključujete v razprave, in  da strpno prisluhnete ostalim udeležencem v razpravah, tudi kadar z njimi morda ne boste delili enakih stališč. In nenazadnje – da svoja razmišljanja in predloge usmerjate v oblikovanje dobrih rešitev za celotno skupnost – včasih bo morebiti potrebno pri zadovoljevanju javnih interesov postaviti nekoliko na stran zasebni interes posameznika.

V tem večletnem dialogu bomo gotovo naleteli na razhajanja stališč, tudi konflikte. Takrat bomo poiskali najmanjše skupne imenovalce in jih z dogovarjanjem krepili do čim bolj kakovostnih skupnih rešitev. Pomembno bo, da bomo vsi sodelujoči ostali zavezani strpnemu in produktivnemu dialogu