Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

15.04.2021

 Občina Ajdovščina obvešča o javni razgrnitvi naslednjih dokumentov: 

- dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II; 

- strokovne podlage: Okoljsko poročilo za OPPN Ribnik SB II, Hidrološko hidravlični elaborat - študija površinskega odtoka za OPPN Ribnik SB II in Geološko geomehanski elaborat - Geološko geomehanske raziskave za projekt Ribnik SB II. 

Javna razgrnitev bo potekala od petka, 23. 4. 2021 do vključno petka, 28. 5. 2021, v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovščina. 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Ribnik SB II