Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 19.10.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

srečko kosovel 1_ nadstropje 15.pngObčina Ajdovščina  namerava skleniti neposredno pogodbo z znanim interesentom za najem prostorov 15 in 16 (skupaj kot ene enote) v objektu na naslovu Vipavska cesta 11/A v Ajdovščini, za namene izvajanja dejavnosti povezanih s športnim plezanjem, za lastne in javne potrebe.

V enega izmed prostorov bo nameščena občinska plezalna stena.  Do montaže plezalne  stene najemnina znaša 1,29€/m2 mesečno, po namestitvi plezalne stene pa se poveča za  višino mesečne amortizacije te opreme, najmanj v višini 166,60 €, končna najemnina pa se določi po zaključenih delih in montaži opreme. V višini najemnine je že vključeno plačilo sorazmernega del NUSZ in  zavarovalnine za objekt, tako da se ta ne obračunata posebej.

Najemnik je lahko subjekt, ki bo pripravljen z Občino skleniti še dodatno razmerje, na podlagi katerega bo nudil odplačno storitev skrbništva za dostop javnosti do plezalne stene, pod pogoji Občine. Oddaja prostora zgolj za potrebe najemnika ne pride v poštev.

Najemnik je poleg najemnine dolžan kriti tudi druge stroške:

- stroške porabe električne energije v prostoru, glede na porabo po odštevalnem števcu, za kar je najemnik dolžan dopustiti vstop pooblaščenca v najeti prostor   za namene odčitavanja odštevalnega števca;

- stroške porabe električne energije v skupnih delih;

- stroške odvoza smeti za objekt Vipavska 11a;

- stroške vode v skupnih sanitarijah in toaletnega papirja;

- stroške čiščenja skupnih prostorov;

- stroški manjših vzdrževalnih del (žarnice v skupnih delih, zamenjava ključavnic skupnih prostorov, popravila kljuk skupnih prostorov, stopniščna stikala in podobno);

- druge stroške, po predhodnem dogovoru z najemnikom in sklenitvijo aneksa k pogodbi. 

Najemno razmerje se bo sklenilo za določen čas, največ do  1. 4. 2027.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Morebitni drugi interesenti za najem prostorov  in izvajanja zgoraj navedene  storitve lahko izrazijo svoj interes v času 20 dni od objave te namere.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Namera z grafično prilogo