Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 14.03.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina odda v najem zainteresiranemu uporabniku polovico prostora na Goriški cesti 46, Ajdovščina, del stavbe št. 10 (prostor označen s številko 11, v izmeri 38,9 m2), stoječe na parc. št. 1074/39 k. o. 2391 Vipavski križ.

2.    Pogodbeno razmerje za najem del zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

3.    Najemnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) ali s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca. 

4.    Rok za priglasitev interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

5.    Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.


Tadej Beočanin, župan

Namera z grafično prilogo