Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Šmarje 48

datum: 04.03.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Šmarje 48.

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 62., 63 in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z interesentom skleniti  neposredno najemno pogodbo  za  najem  prostora v pritličju objekta na naslovu Šmarje 48, 5295 Branik,   stavba št. 52, ki stoji na parc. št. 1085/3 k.o. 2396 Šmarje, velikosti približno 10,00 m2

Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se bo sklenilo za nedoločen čas in z odpovednim rokom 3 mesece, najemnina pa se bo obračunala skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) ali cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

Rok za prijavo interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Prijava se poda pisno na Občini Ajdovščina oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine, v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani.

 

Tadej Beočanin,

župan

Namera