Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe (k.o. Selo)

datum: 25.10.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Selo.

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odtujila parc. št. 1327/11 k.o. 2387 Selo (65 m2),

- pridobila parc. št.  16/18 k.o. 2387 Selo (17 m2) in parc. št. 16/2 k.o. 2387 Selo (49 m2)

Vrednost predmetov menjave Občina in interesent ocenjujeta kot enakovredne  (112,00 EUR). Z menjavo se usklajuje lastniško stanje z dejanskim (Občina pridobiva parcelo, kjer je cesta in kjer bo parkirišče, druga stranka menjave pa površino, ki jo uživa kot del svojega dvorišča ob stanovanjski hiši).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Barbari Regulj.

 

Tadej Beočanin,

župan 

Namera 

Grafična priloga