Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (k. o. Ajdovščina)

datum: 25.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnine na območju OC POD FRUCTALOM,  po metodi neposredne pogodbe, s katero bo odsvojila zaokroženo površino nepremičnin (prodaja posamične ni mogoča) parc. št. 1400/2, 1404/9, 1405/5 in 1405/6, vse k.o. 2392 Ajdovščina, skupno 1.323m2, za ceno 18.000 € neto, davek in stroške nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Po vseh nepremičninah, z izjemo parc. št. 1404/9, poteka plinovod, ki ni predmet prodaje (bodoči kupec zemljišč ne bo pridobil pravice razpolaganja s plinovodom).

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena.  Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje ali podobnih predmetih se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

Tadej Beočanin,

župan 

Namera z grafično prilogo