Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - prostor na naslovu Gregorčičeva 20 v Ajdovščini

datum: 04.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za prostor na naslovu Gregorčičeva 20 v Ajdovščini.

Na podlagi 52. člena v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 ) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina  Ajdovščina odda v neodplačno uporabo zainteresiranemu uporabniku, nepremičnino – prostor št. 1 (17,92 m2) s souporabo prostora št. 2 (12,72 m2), v prvem nadstropju, na naslovu Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina. 

Pogoj za oddajo v brezplačno pravico uporabe je, da je uporabnik:

a)        oseba javnega prava in rabi prostore za opravljanje nalog ali

b)        je ponudnik nevladna organizacija, ki je je podeljen status delovanja v javnem interesu za opravljanje dejavnosti, za katere mu je podeljen status,

c)        je ponudnik socialno podjetje ali nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začel postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,

d)        je ponudnik mednarodna organizacija, katere članica je Republika Slovenija in ima na njegovem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno za izvajanje njegovih nalog.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, za katera se stranki dogovorita s  pogodbo.

Interesenti morajo k prijavi predložiti izpisek, ki dokazuje, da izpolnjujejo pogoj za brezplačno pravico uporabe.

Izjavo o interesu je v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani, potrebno podati pisno na Občini Ajdovščina oziroma poslati priporočeno po pošti na naslov občine. 

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Datum:    4. 9. 2019

Namera z grafično prilogo