Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Štrancarjeva 8 v Ajdovščini

datum: 28.08.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor na naslovu Štrancarjeva 8 v Ajdovščini.

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 62., 63 in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z interesentom skleniti  neposredno najemno pogodbo  za  najem  nekdanjega arhiva, v  prvem nadstropju, na naslovu Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina, v izmeri 8,50 m2.

Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se bo sklenilo za nedoločen čas in z odpovednim rokom 3 mesece, najemnina pa se bo obračunala skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).

Rok za prijavo interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Prijava se poda pisno na Občini Ajdovščina oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine, v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani. 

Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Datum:  27. 8. 2019

Namera z grafično prilogo