Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Črniče

datum: 30.07.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Črniče.

 Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odtujila parc. št. 1596/13 (55m2)  in parc. št. 1596/16 k.o. 2384 Črniče (29m2),

- pridobila parc. št.  1596/9 k.o. k.o. 2384 Črniče (84m2).

Vrednost predmetov menjave Občina in interesent ocenjujeta kot enakovredne  (420 €). Z menjavo se usklajuje lastniško stanje z dejanskim (Občina pridobiva parcelo, kjer je pot, druga stranka menjave pa površino, ki jo uživa kot del svojega dvorišča ob stanovanjski hiši).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-62/2015

Datum:   30. 7. 2019

 

Namera z grafično prilogo