Javni natečaj – direktor Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

datum: 18.02.2022
kategorija: Javni razpisi

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina, na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), in Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 3/22), objavlja Javni natečaj za prosto delovno mesto direktor Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina.

Za direktorja sklada je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo

- ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti

- ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih let. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- kopijo diplome (kot dokazilo o doseženi izobrazbi)

- izpisek delovne dobe, potrdilo delodajalca, pogodbe o zaposlitvi ali podobno (kot dokazilo o izpolnjevanju 8 let delovnih izkušenj)

- potrdilo delodajalca ali drugo potrdilo (kot dokazilo o najmanj 5 letnih delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti)

- potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana (ne sme biti starejše od 30 dni)

- zaželen je kratek življenjepis in program razvoja sklada za mandatno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepisom ter programom razvoja sklada, kandidati pošljejo na naslov: Občina Ajdovščina, za Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali oddajo v vložišču Občine Ajdovščina, z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI NATEČAJ ZA DIREKTORJA JSS OA«, najkasneje do 28. 2. 2022.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Številka: 3526-0003/2021

Datum: 17. 2. 2022

 

Predsednica nadzornega sveta,
Marija Trošt

 

Obvestilo o zakljupčenem postopku izbire kandidata 

Obveščamo vas, da na objavljenem javnem natečaju, za zasedbo prostega delovnega mesta »direktor javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina«, ki je bil dne 18.2.2022 objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina in Zavoda za zaposlovanje, ni bil izbran noben kandidat.