Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino

datum: 19.07.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-43/2019 s 16. 7. 2019 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 18. 7. 2019 objavlja Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino.

I. Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje stroškov odprav mladih v tujino v obdobju 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2019 za sofinanciranje odprav mladih v tujino namenila sredstva v višini 1.500,00 €.

III. Pogoji in merila za izbor ter višina sofinanciranja:

Sofinancira se odprave mladih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-       imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina

-       so stari od 15 do 29 let

-       gre za odpravo z namenom pridobivanja novih znanj

-       odprava poteka v lastni režiji, udeleženec sam organizira, načrtuje odpravo in določi namen oz. cilj odprave

-       odprava mora trajati najmanj 1 teden

-       na odpravi poteka promocija občine Ajdovščina

-       po zaključku odprave mora prijavitelj pripraviti najmanj dve predstavitvi popotovanja za širšo javnost (do konca leta 2019).

Višina sredstev:

1. Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje bodo pridobili sredstva za odpravo v naslednji višini:

-       odprava po Evropi 200,00 €,

-       odprava izven Evrope 300,00 €.

Prednost pri sofinanciranju bodo imele odprave v trajanju 2 tedna in več.

V primeru manjšega števila prijav, se lahko sredstva za odpravo povečajo, do porabe sredstev zagotovljenih s proračunom občine.

V primeru večjega števila prijav, bodo sofinancirane odprave po vrstnem redu prejema. V primeru, da bo večje število prijav oddano v istem terminu (dan, ura), se vloge razvrsti po starosti prijaviteljev (prednost imajo mlajši prijavitelji).

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se stroške odprav od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi zahtevka, po realizaciji in dostavi ustreznih dokazil. Zahtevek za nakazilo sredstev mora biti oddan na Občino Ajdovščino najkasneje do 29. 11. 2019.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – odprave mladih v tujino - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 9. 9. 2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dne 11. 9. 2019. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v roku enega meseca po roku za oddajo prijav. Z upravičenci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-43/2019

OBČINA AJDOVŠČINA

Razpisna dokumentacija in obrazci 

Obrazci (word)