Razpis za delovno mesto koordinator VII/2 za evropske projekte, za projekta Crossit Safer in VIPava

datum: 04.07.2019
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas KOORDINATOR VII/2, za evropske projekte šifra DM: J017051, za projekta Crossit Safer in VIPava (Šifra operacije VIPava: OP20.01929), v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpgKandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

-       Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16204);

-       3 leta delovnih izkušenj.

crossit saferKot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta koordinator VII/2 so naslednje:

-          koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog dveh projektov Crossit Safer in VIPava (Šifra operacije VIPava: OP20.01929), 

-       komunikacija in dajanje pojasnil, 

-       izdelovanje najzahtevnejših poročil dveh projektov Crossit Safer in VIPava (Šifra operacije VIPava: OP20.01929);

-       administrativna dela, 

-       arhiviranje dokumentarnega gradiva dveh projektov Crossit Safer in VIPava (Šifra operacije VIPava: OP20.01929) ter

-       druge naloge povezane s področjem dela na dveh projektih Crossit Safer in VIPava (Šifra operacije VIPava: OP20.01929). 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.    dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.    opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na evropskih projektih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 31. 12. 2021, s polnim delovnim časom. In sicer od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 je 44 % delež zaposlitve na projektu VIPava – Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, šifra operacije: OP20.01929, ki je sofinanciran s sredstvi Republike Slovenija in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 56 % delež zaposlitve na projektu Crossit Safer - Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo, sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021 je 13 % delež zaposlitve na projektu VIPava (Šifra operacije VIPava: OP20.01929), in 87 % delež zaposlitve na projektu Crossit Safer. Oseba bo zaposlena na projektu Crossit Safer za 100 % delež od 1. 10. 2021– 31. 12. 2021.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev do petka, 19. 7. 2019, na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 144 (Polonca Vodopivec).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Projekt Crossit Safer - Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo, je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Projekt VIPava – Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, šifra operacije: OP20.01929, je sofinanciran s sredstvi Republike Slovenija in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpgŠtevilka: 110-4/2019 – 111

Datum:  3. 7. 2019

 

Občina Ajdovščina

župan Tadej Beočanin

 

CROSSIT SAFER_RGB1.jpgBesedilo razpisa 

Prilogi: 

Crossit Safer Application form 

Projektna naloga VIPava

Projekt Crossit Safer - Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo, je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt VIPava – Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini, šifra operacije: OP20.01929, je sofinanciran s sredstvi Republike Slovenija in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.