Javna obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina

datum: 17.04.2024
kategorija: Druge javne objave

V javno obravnavo podajamo predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina je bil sprejet v letu 2012, spremenjen in dopolnjen pa je bil v letih 2015 in 2016. Glede na to, da bi bila to tretja sprememba pravilnika predlagamo, da se zaradi lažjega sledenja besedilu pravilnika sprejme nov pravilnik v celotnem besedilu.

Poglavitne spremembe pravilnika lahko strnemo v naslednje točke:

-          odpre se možnost kandidiranja na del razpisa za posredovanje abonmajev in cikličnih prireditev ter izvedbo kulturnih projektov tudi izvajalcem, ki imajo sedež izven občine, ob pogoju, da se prijavljeni program oz. projekt izvaja na območju občine,

-          dodelitev dodatnih točk za mlade člane kulturnih društev oz. njihovih kulturnih sekcij na podlagi ukrepa iz Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025,

-          konkretizacija meril in kriterijev za sofinanciranje kulturnih prireditev in obnove kulturne dediščine.

Veljavni pravilnik:

Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15 in 82/16)

Vabimo vas, da vaše pripombe na predlagano besedilo pravilnika podate najkasneje do srede 24. aprila do 12. ure na elektronski naslov občine: obcina@ajdovscina.si

 

 

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI AJDOVŠČINI

I. Splošne določbe

1. člen

S tem pravilnikom se določa pogoje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, postopek javnega razpisa, merila in kriterije za sofinanciranje javnih kulturnih programov in delovanja kulturne zveze, kulturnih projektov in projektov obnove kulturne dediščine.

Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov se določi v vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina.

 

2. člen

Opredelitev pojmov po tem pravilniku:

-          Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga občina financira na primerljiv način kot javne zavode. Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto.

-          Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje kulturne dediščine.

-          Društvo v javnem interesu občine je društvo, registrirano po zakonu o društvih, ki več kot eno leto deluje na območju občine Ajdovščina in katerega redna kulturna dejavnost je namenjena tudi nečlanom društva in širši javnosti ter prispeva k razvoju kulturnih dejavnosti in dvigu kulturne zavesti.

-          Nepremična kulturna dediščina so nepremičnine vpisane v register nepremične kulturne dediščine pri zavodu za varstvo kulturne dediščine.

3. člen

Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture so:

-          društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture,  

-          posamezniki samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami,

-          zavodi in druge pravne ter fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti,

-          lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine, razen gospodarskih družb in s.p., ki so nosilci kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 II.         Pogoji

4. člen

Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

-          imajo sedež oziroma stalno bivališče na območju občine Ajdovščina,

-          imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,

-          društva in zveze društev morajo imeti evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,

-          delujejo na področju kulture več kot eno leto,

-          da je nepremičnina kulturna dediščina, na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine,

-          da so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.

Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena na dan objave javnega razpisa.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci iz prve alineje 3. člena tega pravilnika.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov posredovanja abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev lahko kandidirajo tudi izvajalci iz 3. člena pravilnika, ki nimajo sedeža v občini Ajdovščina, se pa prijavljeni program odvija v občini Ajdovščina.

Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo tudi kulturni izvajalci, ki nimajo sedeža v občini Ajdovščina, katerih kulturni projekti se v celoti odvijajo v občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.

Ne sofinancira se programov oz. projektov izvajalcev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, športa, promocije oz. ostalih neprofitnih dejavnosti, razen v primeru, da so prijavljeni programi oz. projekti izključno kulturni programi oz. projekti in po vsebini ne bi sodili v njihovo osnovno dejavnost ter niso sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

 III.        Postopek izvedbe javnega razpisa

5. člen

Javni razpis se objavi na spletnih straneh Občine Ajdovščina, lahko pa tudi v lokalnem časopisu. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, meril, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa, se opredelijo v razpisni dokumentaciji.

Rok za izvedbo razpisa ne sme biti krajši od 30 dni.

6. člen

Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene zadeve Občine Ajdovščina.

Vloge prispele na javni razpis odpre 3 članska komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan izmed uradnikov zaposlenih v občinski upravi. O odpiranju se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: prisotne člane komisije, seznam prispelih vlog z nazivom oz. imenom prijavitelja ter naslovom projekta oz. programa in ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena in 4. člena tega Pravilnika, seznam vlog, ki naj se dopolnijo in seznam prepoznih, neustreznih vlog, ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.

Na podlagi ugotovitev zapisnika, občinska uprava prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelji lahko dopolnijo vloge v roku 5 dni od prejema poziva. Vloge, ki niso v roku dopolnjene, vloge, ki so bile prepozne, neustrezne ali jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vloga je pravočasna, če je prispela v roku določenem v razpisu oz. je bila po pozivu dopolnjena v roku. Vloga je neustrezna, če ni vložena na predpisanem obrazcu.

Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje vse pogoje določene v 3. členu in 4. členu tega Pravilnika.

7. člen

Za ocenjevanje ustreznih vlog župan imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavlja pet članov. Tri člane se imenuje izmed strokovnjakov s področja kulture, enega člana iz zveze kulturnih društev in enega iz občinske uprave. Kot član strokovne komisije ne more biti imenovana oseba, ki sama ali njen družinski član, kot ga definira zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, kandidira na razpisu. Član strokovne komisije ne more biti odgovorna oseba društva ali sekcije, ki kandidira na razpisu.

Predlog ocene kakovosti javnega kulturnega programa, ki ga izvaja društvo, včlanjeno v Zvezo kulturnih društev Ajdovščina, pripravi tudi zveza, na osnovi izvedenega programa v preteklem obdobju.

Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje programe prispelih vlog, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom in pripravi poročilo in predlog sofinanciranja programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

8. člen

Na podlagi poročila in predloga strokovne komisije občinska uprava izda posamične odločbe o sofinanciranju kulturnih programov ali projektov. Zoper odločbo se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan.

9. člen

Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg sredstev v proračunu za kulturne dejavnosti spremeni, se sorazmerno zmanjšajo/povečajo tudi sredstva izvajalcem programov in projektov. Sklepi se izdajo po uradni dolžnosti takoj po uveljavitvi spremembe v proračunu.  

10. člen

Župan sklene z izbranim prijaviteljem pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja z zvezi s sofinanciranjem javnega kulturnega programa in projekta. Izvajalec jo je v roku 15 dni dolžan vrniti financerju, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.

11. člen

Izvajalec je dolžan Občini Ajdovščina vsako leto, skladno s pogodbo, predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi. V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva dodatna pojasnila oz. dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.

12. člen

Če upravičenec porabi sredstva nenamensko ali se ugotovi, da je ob vlogi zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na pravico do sofinanciranja, mora prejeta sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva prejema sredstev. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi, če se ugotovi, da podatki ki jih je navedel v vlogi, niso preverljivi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

 IV.        Merila in kriteriji

13. člen

Merila in kriteriji za ocenjevanje prejetih vlog so določena v Točkovniku meril in kriterijev, ki je priloga tega pravilnika.

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so v proračunu Občine Ajdovščina razdeljena po posameznih postavkah, in sicer posebej za sofinanciranje: kulturnih programov društev, programov posredovanja abonmajskih in drugih rednih ciklusov predstav, kulturnih projektov, delovanja zvez in za obnovo kulturne dediščine, v sklopu katerih so sredstva lahko posebej rezervirana tudi za obnovo sakralne kulturne dediščine. Vrednost točke se določi na osnovi skupnega števila točk in višine proračunskih sredstev za posamezen namen. Višina sredstev posameznemu izvajalcu se določi na podlagi doseženega števila točk izvajalca in vrednosti točke.

V kolikor na ta način razdeljena proračunska sredstva za posamezen namen presegajo zaprošena sredstva posameznega izvajalca, se le temu dodeli sredstva v višini, kot jih je zaprosil v vlogi. Neporabljena proračunska sredstva, ki iz tega nastanejo, se ostalim prijaviteljem ponovno razdelijo na osnovi njihovega števila točk in novo izračunane vrednosti točke iz mase neporabljenih sredstev.

Upravičeni stroški sofinanciranja programa ali projekta so tisti stroški, ki so potrebni za uspešno izvedbo programa ali projekta in so vezani na njegovo izvedbo (programski in materialni stroški izvedbe programa ali projekta, nakup opreme ali rekvizitov potrebnih za izvedbo programa ali projekta, stroški uporabe prostora, tehnične izvedbe, promocije ter ostali stroški za izvajalce programov oz. projektov, stroški obnove nepremične kulturne dediščine).

A)    Javni kulturni program

14. člen

Izvajalcu, ki izvaja javni kulturni program se lahko po sledečih kriterijih sofinancira:

1.       Program redne dejavnosti društva oz. posamezne sekcije:

-          število vaj,

-          število članov društva oz. posamezne sekcije ali skupine,

-          udeležba na tekmovanjih,

-          sodelovanje na preglednih prireditvah,

-          strokovne sodelavce,

-          ocena kakovosti izvedenega programa društva v zadnjem letu.

V primeru, da v okviru društva deluje kulturna sekcija, ki se prijavlja na razpis, se upošteva število članov, ki jih šteje sekcija (pevski zbor, lutkovna skupina,..).

Izvajalca, ki se v letu pred razpisom ne udeležuje preglednih prireditev, se uvrsti v peto kakovostno skupino. V primeru izostanka zaradi bolezni se upošteva vsaj ena udeležba na pregledni prireditvi v zadnjih dveh letih pred razpisom.

2. Predstavitveni koncerti, predstave, razstave in prireditve

3. Doseženi rezultati na tekmovanjih

4. Obletnice delovanja kulturnih društev

Za posamezno vrsto dejavnosti se upošteva maksimalno število vaj in srečanj na sezono:

-          pevski zbori in orkestri 80 vaj,

-          gledališke, lutkovne in plesne skupine 80 vaj,

-          recitacijske in literarne skupine 40 srečanj,

-          likovne in fotografske skupine 50 srečanj.

Društvom se lahko glede na dejavnost in kakovostno skupino sofinancira stroške strokovnih sodelavcev, zborovodij, mentorjev, skupin (strokovni sodelavci in študijsko delo). Obseg financiranja se določi v točkovniku, ki je sestavni del pravilnika.

Udeležbo na tekmovanjih in prireditvah na območju države se točkuje kot redno dejavnost društva. Gostovanja v tujini, na katera so izvajalci ljubiteljske kulture povabljeni in tekmovanja, se prijavi in sofinancira kot kulturne projekte.    

15. člen

Javni kulturni programi posredovanja abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev se ocenjujejo ali vrednotijo po naslednjih kriterijih:

-          pomembnost in kvaliteta programa,

-          število predstav,

-          število obiskovalcev v preteklih sezonah.

V abonmajih se sofinancira od 5 do 7 predstav.

16. člen

Za javni kulturni program, ki se izvaja v občini in katerega ni možno ocenjevati po merilih in kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni dokumentaciji ali pa javni kulturni program oceni strokovna komisija s smiselno uporabo točkovnika.

B)    Delovanje zveze kulturnih društev

17. člen

Delovanje zveze kulturnih društev in drugih zvez se financira po naslednjih kriterijih:

-          število društev vključenih v zvezo,

-          leta delovanja zveze,

-          odmevnost zveze v okolju,

-          raznolikost društev, ki so vključeni v zvezo,

-          obletnice.

Financira se zvezo v katero je vključenih najmanj deset kulturnih društev.

C)    Kulturni projekti

18. člen

Kulturni projekti se vrednotijo po naslednjih kriterijih:  

-          pomembnost projekta za občino,

-          inovativnost kulturnega projekta,

-          da je predlagatelj že organiziral kulturne projekte, ki so doživeli velik odziv s strani javnosti,

-          kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta,

-          da je projekt namenjen večjemu številu uporabnikov.

Projekti založništva z namenom ohranjanja kulturne dediščine (izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij) se uvrstijo v sofinanciranje, če je obseg izdaje prijavljene publikacije v nakladi najmanj 100 izvodov.

Sprememba prijavljenega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.

D)    Nepremična kulturna dediščina

19. člen

Kriteriji za ocenjevanje projekta obnove nepremične kulturne dediščine so:

-          pomembnost kulturne dediščine,

-          ogroženost,

-          ustreznost programa obnove.

Projekt obnove kulturne dediščine se sofinancira največ do višine 100% vrednosti projekta.

V.        Prehodna in končna določba

20. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15 in 82/16).

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka:

Datum:  

 

Priloga: Točkovnik meril in kriterijev

Točkovnik meril in kriterijev je sestavljen iz:

-          Točkovnika za vrednotenje javnih kulturnih programov,

-          Točkovnika za vrednotenje programov posredovanja abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev,

-          Točkovnika za vrednotenje delovanja zveze kulturnih društev in drugih zvez,

-          Točkovnika za vrednotenje kulturnih projektov in

-          Točkovnika za vrednotenje obnove nepremične kulturne dediščine.

Možnost sofinanciranja prijavljenih programov oz. projektov je do višine 100 % zaprošenih sredstev.

1.     Točkovnik za vrednotenje javnih kulturnih programov

Po tem točkovniku se ne točkuje izvajalcev, ki delujejo prvo leto. V javnem razpisu se jim določi pavšalni znesek sredstev, ki ga izvajalec prejme za prvo leto delovanja.

člen

(kakovostne skupine)

Izvajalci javnih kulturnih programov se glede na kvalitativne programske dosežke v preteklem letu razvrščajo v 4 kakovostne skupine. Oceno poda ZKD oz. strokovna komisija na podlagi opravljenega letnega programa dela in dosežene ravni društva glede na oceno strokovnega spremljanja. Pogoji so razvidni za vsako dejavnost posebej pri točkovanju za vaje oz. srečanja. 

1. kakovostna skupina  800 točk

2. kakovostna skupina  250 točk

3. kakovostna skupina  150 točk

4. kakovostna skupina  100 točk

V peto kakovostno skupino se uvrstijo izvajalci, ki jim ZKD oz. strokovna komisija zaradi neudeležbe na preglednih prireditvah ali nezadostnega delovanja ocene ni podala. Izvajalcem v peti kakovostni skupini se lahko dodeli samo še točke za število članov in število vaj.

5. kakovostna skupina   20 točk

2. člen

(število članov)                        

Izvajalci prve in druge kakovostne skupine predstavljajo kakovostni razred A, izvajalci tretje, četrte in pete kakovostne skupine pa kakovostni razred B.

A)      skupina:

    do 8 članov                                      20 točk

                  od 9 do 20 članov                          80 točk

                  od 21 do 35 članov                       120 točk

                  nad 36 članov                                 180 točk    

B)      skupina:       

    do 8 članov                                      10 točk

                  od 9 do 20 članov                          50 točk

                  od 21 do 35 članov                       90 točk

                  nad 36 članov                                 120 točk

Posameznemu izvajalcu se za člane, ki v koledarskem letu razpisa dopolnijo največ 29 let, dodeli dodatne točke, in sicer za vsakega člana dodatni 2 točki.

3. člen

(strokovni sodelavec)

Za delo strokovnega sodelavca se društvom glede na kakovostno skupino in število članov dodeli 20 % dodatnih točk. Društvo je dolžno pred izplačilom sredstev dostaviti delno poročilo o izvedenem programu dela oziroma izobraževanju strokovnega sodelavca. 

4. člen

(število vaj/srečanj)

Izvajalcu se na osnovi dosežene kvalitete in razvrstitve v kakovostne skupine, na podlagi 1. člena točkovnika, priznava naslednje maksimalno število vaj/srečanj oziroma število točk glede na izvedeni program. Izvajalec je lahko za vaje/srečanja uvrščen v isto ali nižjo kakovostno skupino, kot je bil uvrščen na podlagi kvalitativnih programskih dosežkov (1. člen točkovnika), če z realiziranim programom dosega kriterije navedene v tabeli.    

1. Pevski zbori in orkestri:

Pogoj za uvrstitev do vključno 4. kakovostne skupine, je udeležba na območni reviji Naši zbori pojo v letu razpisa in določeno število koncertov, nastopov in vaj.

 

1. kakovostna skupina

80 vaj

3 samostojne koncerte in 8 priložnostnih nastopov

200 točk

2. kakovostna skupina

70 vaj

2 samostojna koncerta in 6 priložnostnih nastopov

150 točk

3. kakovostna skupina

60 vaj

1 samostojni koncert in 4 priložnostni nastopi

100 točk

4. kakovostna skupina

50 vaj

2 koncerta (lahko v sodelovanju še z drugim društvom) in 4 priložnostni nastopi

70 točk

5. kakovostna skupina

40 vaj

20 točk

 

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti - ne glede na kategorizacijo - prejmejo zbori oz. orkestri:

15 točk, če sodelujejo na reviji Primorska poje, Taboru slovenskih pevskih zborov in v drugih akcijah ali skupno dogovorjenih programih društev, ZKD in JSKD in za nastop ne prejmejo plačila; 30 točk, če nastopijo na regijskih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v Sloveniji; 40 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.

2. Gledališke in lutkovne skupine:

Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je določeno število gledaliških oz. lutkovnih del in vaj.

 

1. kakovostna skupina

80 vaj

- premiera celovečernega (1 uro) gledališkega oz. lutkovnega dela in

- 5 ponovitev ali nastopov

180 točk

2. kakovostna skupina

70 vaj

- premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela (25 min) in

- 4 ponovitve ali nastopi

135 točk

3. kakovostna skupina

60 vaj

- premiera krajšega gledališkega oz. lutkovnega dela in

- 3 nastopi

90 točk

4. kakovostna skupina

50 vaj

vsaj 4 priložnostni nastopi

60 točk

5. kakovostna skupina

40 vaj

20 točk

 

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:

15 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih; 30 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih; 40 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.

3. Balet, sodobni ples in folklorna dejavnost:

Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je določeno število nastopov in vaj.

 

1. kakovostna skupina

80 vaj

- premiera celovečerne predstave (1 ura) in

- 3-5 krajših koreografij in

- več kot 10 nastopov v sezoni

200 točk

2. kakovostna skupina

70 vaj

- premiera polvečerne plesne predstave in

- 7 nastopov v sezoni

150 točk

3. kakovostna skupina

60 vaj

- 4 koreografije in

- 5 nastopov v sezoni

100 točk

4. kakovostna skupina

50 vaj

vsaj 4 priložnostni nastopi

70 točk

5. kakovostna skupina

40 vaj

20 točk

 

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:

15 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih; 30 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih; 40 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.

4.  Recitacijske in literarne skupine:

Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je sodelovanje na literarnih večerih, objave del udeležencev v publikacijah in srečanj.

 

1. kakovostna skupina

40 srečanj

- udeležba na 8 literarnih večernih od tega 4 samostojni in

- 12 objav v publikacijah

100 točk

2. kakovostna skupina

30 srečanj

- udeležba na 4 literarnih večernih od tega 2 samostojna in

- 6 objav v publikacijah

75 točk

3. kakovostna skupina

20 srečanj

- 1 literarni večer in

- več kot 4 sodelovanja na drugih večerih in

- 4 objave

50 točk

4. kakovostna skupina

10 srečanj

- vsaj 4 sodelovanja na literarnih večerih ali objave v publikacijah

30 točk

5. kakovostna skupina

5 srečanj

10 točk

 

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:

15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin; 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin; 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.

    5. Likovna in foto dejavnost :

Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je organizacija, sodelovanje na samostojnih razstavah in število študijskih srečanj.

 

1. kakovostna skupina

50 študijskih srečanj

- 4 samostojne razstave in

- 12 sodelovanj

200 točk

2. kakovostna skupina

40 študijskih srečanj

- 2 samostojni razstavi in

- 6 sodelovanj

150 točk

3. kakovostna skupina

30 študijskih srečanj

-1 samostojna razstava in

- 4 sodelovanja

100 točk

4. kakovostna skupina

20 študijskih srečanj

- 4 sodelovanja na drugih razstavah

75 točk

5. kakovostna skupina

10 študijskih srečanj

15 točk

 

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:

15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin; 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin; 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.

Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo razstav se prizna točke le za kakovost po oceni izvedenega programa preteklega leta, ki jo poda komisija, točke za število članov in za vsako razstavo:

-          kjer razstavljajo člani društva 10 točk,

-          če razstavljajo drugi umetniki pa 5 točk.  

6. Filmska in video dejavnost:

Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je organizacija samostojne filmske ali video projekcije ali sodelovanje na drugih projekcijah in število študijskih srečanj.

 

1. kakovostna skupina

50 študijskih srečanj

- 3 samostojne filmske ali video projekcije in

- 4 sodelovanja

200 točk

2. kakovostna skupina

40 študijskih srečanj

- 2 samostojni filmski ali video projekciji in

- 3 sodelovanja

150 točk

3. kakovostna skupina

30 študijskih srečanj

- 1 samostojna filmska ali video projekcija in

- 3 sodelovanja

100 točk

4. kakovostna skupina

20 študijskih srečanj

- 4 sodelovanja na filmskih ali video projekcijah

75 točk

5. kakovostna skupina

10 študijskih srečanj

15 točk

 

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:

15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin; 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin; 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.

5. člen

(dodatne točke)

Dodatek za vrhunske dosežke

Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, baletne in folklorne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine), ki so prejele najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavile na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedle tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavile, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti:

·         do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini glede na kakovost, vaje in članstvo (srebrno priznanje 15 %, zlato priznanje 25 %).

Obletnica delovanja

Če v letu, ko skupina praznuje pomembno obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja, pripravi poseben projekt v ta namen, lahko dobi poseben dodatek:

·         do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini glede na kakovost, vaje in članstvo (10 let 5%, 20 in 25 let 10 %, 30 in 40 let 15 %, 50 let 20 %, nad 50 let 25%) .

2.     Točkovnik za vrednotenje posredovanja abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev:

1. Abonmajske, gledališke in glasbene predstave: sofinancira se od 5 do 7 predstav v različnih abonmajih, kinogledališču

-       pomembnost programa: do 50 točk

·         program je pomemben - 35 točk

·         program je zelo pomemben in namenjen raznovrstnim skupinam - 50 točk

-       redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:

·         od 5 do 10 let - 10 točk,

·         od 10 do 20 let - 20 točk,

·         nad 20 let - 40 točk

-       število predstav:

·         5 predstav - 10 točk,

·         6 predstav - 20 točk,

·         7 predstav - 30 točk

-       število obiskovalcev v preteklih sezonah:

·         40 do 50 obiskovalcev - 10 točk,

·         50 do 60 obiskovalcev - 20 točk,

·         nad 60 obiskovalcev - 30 točk.

Prijavitelju, ki prijavlja in organizira več različnih abonmajev, se k skupnim točkam doseženih na podlagi zgornjih meril, za vsak dodaten abonma doda 15 točk.

2. Redni ciklusi predstav ali drugih prireditev, nekomercialna glasbena produkcija:

-       pomembnost programa: do 50 točk

·         program je pomemben - 35 točk

·         program je zelo pomemben in namenjen raznovrstnim skupinam - 50 točk

-       redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:

·         od 5 do 10 let - 10 točk,

·         od 10 do 15 let - 20 točk,

·         od 15 do 20 let - 30 točk,

·         nad 20 let - 40 točk

-       povprečno število obiskovalcev v preteklih sezonah:

·         do 100 obiskovalcev - 10 točk,

·         100 do 200 obiskovalcev - 20 točk,

·         nad 200 obiskovalcev - 30 točk.

3.     Točkovnik za vrednotenje delovanja zveze kulturnih društev in drugih zvez

Financira se zvezo društev v katero je vključenih najmanj 10 kulturnih društev.

-          za vsako društvo pripada zvezi: 20 točk

-          leta delovanja zveze:             

·         od 1 do 5 let - 50 točk

·         od 6 do 10 let - 150 točk

·         več kot 10 let - 250 točk

-          raznolikost društev, ki so vključeni v zvezo:

·         1 kategorija društev               - 50 točk

·         od 2 do 4 različne kategorije društev - 100 točk

·         več kot 4 različne kategorije - 200 točk

-          odmevnost zveze v okolju:

kulturna zveza, ki nudi dodatno pomoč društvom pri najbolj odmevnih projektih in kulturnih programih in pomeni zato veliko oporo društvom, lahko za ta namen pridobi dodatnih do 100 točk.

-          obletnica delovanja:

Če v letu, ko zveza praznuje pomembno obletnico svojega delovanja (10, 20, 30…let), pripravi poseben projekt v ta namen, lahko dobi 300 dodatnih točk.

4.     Točkovnik za vrednotenje kulturnih projektov

Sofinancirajo se projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oz. vrednoteni višje in so v javnem interesu v skladu z vsakokratnim programom za kulturo Občine Ajdovščina. Višina točk, ki jih je potrebno doseči za uvrstitev v sofinanciranje, se opredeli v posameznem javnem razpisu.

 

Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov

Število možnih točk

1. Pomembnost projekta za občino:

do 100

izvedba kulturnega projekta na društvenem, krajevnem, oz. medkrajevnem nivoju

30

izdaja nosilcev zvoka ali slike ali druge knjižne publikacije

40

gostovanje prijavitelja na festivalih ali podobnih prireditvah v tujini

50

kulturni projekt namenjen širšemu občinstvu, ki spodbuja splošni kulturni razvoj prijavitelja in občinstva

60

izvedba večjega kulturnega projekta prijavitelja na območju občine z udeležbo različnih kulturnih ustvarjalcev

70

izvedba prepoznavnega tradicionalnega kulturnega projekta na območju občine z mednarodno udeležbo kulturnih ustvarjalcev, tudi udeležba prijavitelja na mednarodnem tekmovanju v tujini

100

2. Inovativnost kulturnega projekta

do 100

Kulturni projekt predstavlja bogatenje kulturne ponudbe na območju občine

40

Kulturni projekt, ki ga prijavitelj izvaja več let oz. je podoben izvedenim projektom prijavitelja iz preteklih let, tudi gostovanja na festivalih v tujini

50

Kulturni projekt ni več izviren, a še vedno predstavlja noviteto na področju kulturnega ustvarjanja prijavitelja

80

projekt predstavlja novo in izvirno delo prijavitelja, ki še ni bilo izvedeno, tudi udeležba na mednarodnih tekmovanjih v tujini

100

3. zahtevnost predloženega projekta

do 150

Izvedba kulturnega projekta namenjena ožjemu občinstvu

20

Izvedba kulturnega projekta spodbuja dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti, tudi projekti gostovanj društev v tujini

50

Izvedba kulturnega projekta, ki spodbuja povezovanje različnih panog

70

izvedba prepoznavnega kulturnega projekta na nivoju občine namenjenega širšemu krogu obiskovalcev

120

Izvedba odmevnega kulturnega projekta na državnem ali mednarodnem nivoju, tudi udeležba na mednarodnih tekmovanjih v tujini

150

4. projekti založništva z namenom ohranjanja kulturne dediščine: izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij v nakladi najmanj 100 izvodov

do 160

mesečna akcija (10 točk na mesec)

do 120

letna akcija

10

vsebina se nanaša na posamezno KS ali kraj v občini

20

vsebina se nanaša na občino Ajdovščina ali širše

40

 

5.     Točkovnik za vrednotenje obnove nepremične kulturne dediščine

Pomen objekta z vidika kulturne dediščine: do 3 točke

a)       objekt je evidentiran kot nepremična kulturna dediščina v registru ZVKD (ima EŠD): 3 točke

b)      objekt se nahaja v naselbinskem območju kulturnega spomenika (objekt nima EŠD): 2 točki

Stanje objekta: do 6 točk

a)       objektu zaradi poškodb grozi porušitev: 6 točk

b)      objekt ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote in okolice: 4 točke

c)       objekt ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote: 2 točki

d)      objekt je brez poškodb: 0 točk

Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu: do 4 točke

a)      sanacija strehe ali posegi v statične elemente konstrukcij: 4 točke

b)      ostala nujna obnovitvena in vzdrževalna dela: 2 točki

Dodatni kriterij:

-       obnova objekta v zadnjih 5 letih ni bila sofinancirana iz proračuna občine: 5 točk

 

Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina