Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 08.12.2023
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju, k oddaji ponudbe za kratkoročni likvidnostni kredit Občini Ajdovščina za uravnoteženje občinskega proračuna leta 2024.

Višina glavnice: 2.600.000,00 eur

Obrestna mera: najugodnejša variabilna obrestna mera  + pribitek

Predviden rok črpanja kredita: 8. 1. 2024

Predviden rok odplačila kredita: 31. 12. 2024

Način vračila glavnice: enkratno ob zapadlosti

Način plačila obresti: mesečno

Vrsta zavarovanja kredita: menice

Stroški najema kredita: najnižji možni

Stroški vodenja kredita: najnižji možni

Možnost predčasnega plačila: da, brez stroškov

Rok za pridobitev ponudb: 22. 12. 2023

Rok za sklenitev pogodbe: 5. 1. 2024

Kriterij izbora: višina obrestne mere, stroški najema, stroški vodenja, možnost predčasnega vračila

Ponudba mora biti dana za celoten znesek povpraševanja, zavezujoča in v okviru navedenih pogojev, sicer se šteje za nepopolno.

Ponudbi mora biti priložen parafiran osnutek pogodbe ter izkazani vsi stroški, vezani na najem kredita ter izračunana efektivna obrestna mera. Rok veljavnosti ponudbe je do 22. 12. 2023.

Občina si pridrži pravico in možnost, da dokončno določi znesek, roke črpanja kredita ali korigira znesek iz tega dopisa pred sklenitvijo pogodbe in pred izborom najugodnejše ponudbe.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti z vidno oznako »Ne odpiraj -  ponudba za kredit« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina po pošti ali osebno na vložišče ali na e – naslov obcina@ajdovscina.si do vključno 22. 12. 2023 do 12.00 ure.

Izbira ponudnika bo opravljena na podlagi kriterijev izbora, ki so definirani s strani Občine Ajdovščina.

Predviden datum sklenitve pogodbe je 5. 1. 2024.

Občinska uprava

Povabilo bankam k sodelovanju