Poziv za podajo predlogov za člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina

datum: 23.10.2023
kategorija: Druge javne objave

Član Nadzornega odbora Občine Ajdovščina je podal odstopno izjavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Statut Občine Ajdovščina in Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (v nadaljevanju poslovnik) določata, da članstvo v nadzornemu odboru preneha z dnem, ko je bila podana odstopna izjava člana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Poslovnik v 6. odstavku 110. člena določa, da pri imenovanju posameznih članov nadzornega odbora podajo upravičeni predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloge za manjkajoče člane, pri čemer morajo upoštevati predpisano sestavo in pogoje za imenovanje posameznega člana.

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.

Člane nadzornega odbora lahko komisiji predlagajo člani občinskega sveta, zainteresirane organizacije v občini ter druge fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem, oziroma sedežem v občini.

Kandidatura mora vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidatov (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča) s podatki o izobrazbi in usposobljenosti ter pisno soglasje kandidata.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Tudi članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine.

Prosimo, da predloge kandidatov za imenovanje novega člana nadzornega odbora posredujete do vključno petka, 27. 10. 2023, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepa za imenovanje posredovala v sprejem občinskemu svetu. 

Pripravila: Erika Zavnik, višja svetovalka 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica 

 

Besedilo poziva 

Obrazec za prijavo 

Soglasje kandidata