Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 27.09.2023
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. in 54.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila, objave in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z  interesentom  skleniti  neposredno  prodajno  pogodbo  za nepremičnino, posamezni del št. 6 v stavbi št. 676 k.o. Ajdovščina (ID znak: del stavbe 2392-676-6), ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje neto površine 42,42 m2 v 1. nadstropju stavbe na naslovu Tovarniška cesta 10, Ajdovščina, po ceni 45.500,00 EUR neto.  Nepremičnini pripada tudi solastniški delež na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini  št. 676 do deleža 793/10000.

Davek na promet nepremičnin in ostale stroške nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Prodaja se vrši po načelu videno-kupljeno. Občina ne odgovarja za pravne in stvarne napake predmeta prodaje.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila. V nadaljevanju bo opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Občina lahko do sklenitve pogodbe sprejme odločitev, da se nepremičnina ne proda.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 13 (Tinkara Lampret Fakuč) ali elektronski naslov tinkara.fakuc@ajdovscina.si.                                                                                                

Tadej Beočanin l.r., župan 

 

Namera z grafično prilogo