Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila Škoda Superb

datum: 11.07.2023
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina v skladu s 77. v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja Poziv k javnemu zbiranju ponudb za prodajo službenega vozila.

1.    Predmet prodaje:

Prodaja se službeno vozilo: 

Znamka: Škoda

Model: Superb Diesel

Tip: Superb 2,0 TDI Ambition

Prva registracija: 2016/12

Oblika: limuzina

Št. vrat: 5 vrat

Motor: 1968 ccm, 110kW, 150KM

Gorivo: diesel

Menjalnik: ročni, 6 prestav

Prevoženi kilometri: 323.711

Dodatna oprema: navigacija, avtomatska klimatska naprava, prostoročno telefoniranje, homologirana vlečna kljuka, park senzorji (spredaj – zadaj), 3. ključ

2.    Dodatne informacije o predmetu prodaje

Ponujena kupnina za vozilo ne sme biti nižja od 10.606 eur. Vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.

Prodajalec bo omogočil ogled vozila, na lokaciji Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina v času trajanja objave, od delavnikih od 8. do 12. ure. Zainteresirani ponudniki, morajo svoj prihod obvezno predhodno najaviti v času uradnih ur (najkasneje dan pred ogledom) po telefonu na številko 030 610 177 Matevž Brataševec ali prek e- naslova matevz.bratasevec@ajdovscina.si.

Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje dobite v času uradnih ur pri Martini Ferjančič, na telefonu 05 36 59 134 ali prek e- naslova martina.ferjancic@ajdovscina.si.

3.    Komisija in cenilec

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Karmen Slokar, vodja postopka

Martina Ferjančič, članica

Matevž Brataševec, član.

Cenitev je opravilo podjetje Avto Batič d.o.o., Goriška cesta 41, 5270 Ajdovščina, cenilec Petrovič Andrej.

4.    Način vložitve ponudb

Ponudniki naj posredujejo pisne ponudbe v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna označba "ponudba za nakup službenega vozila – ne odpiraj".

V ponudbi mora ponudnik, ki je fizična oseba obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati (z vključenim DDV), ime in priimek, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov.

V ponudbi mora ponudnik, ki je pravna oseba obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati (z vključenim DDV), naziv, sedež, davčno in matično številka, telefonski številko, kontaktne osebe ter elektronski naslov.

Vsak ponudnik lahko odda le eno (1) ponudbo. Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe (vključno z ogledom) nosi ponudnik sam.

Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti najkasneje do štiriindvajsete ure zadnjega dne roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Odpiranje ponudb bo izvedeno v dveh (2) dni po poteku roka za preložitev ponudb in ne bo javno.

Župan lahko do sklenitve pogodbe postopek kadarkoli ustavi, pri čemer Občina Ajdovščina ni dolžna vračati morebitnih stroškov, ki bi zaradi tega nastali.

5.    Potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki priložiti ponudbi

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

-          potrdilo o plačilu varščine.

6.    Izjava skladno z določilom 50/7 člena ZSPDSLS-1

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

-          fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-          fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-          pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 % in

-          druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o  izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po  potrebi preostalih sodelujočih.

5.    Varščina

Interesenti morajo za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb najkasneje do 28. 7. 2023 vplačati varščino, ki mora znašati najmanj 1.061 eur na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic 720100.

Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri kupnini, neuspelemu pa vrnjena v roku osem (8) dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

6.    Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Pred sklenitvijo pogodbe mora ponudnik podati pisno izjavo, da ni povezana oseba kot te opredeljuje sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1 (vzorec v prilogi).

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo kupnino, bodo pozvani k oddaji nove ponudbe.

Celotno kupnino za vozilo bo moral kupec plačati v enkratnem znesku, najpozneje v osmih (8)  dneh po sklenitvi pogodbe z nakazilom na transakcijski račun prodajalca SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 710301, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Vse stroške v zvezi s prodajo oz. nakupom vozila in prenosom lastništva nosi kupec.

Prodajalec bo izročil vozilo kupcu po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti in odpeljati najpozneje v petih  (5) dneh po plačilu kupnine.

 

 

Tadej Beočanin, l.r.,  župan

                                                                   

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila 

Vzorec ponudbe 

Izjava o nepovezanosti