Poziv za podajo predlogov za člane nadzornega odbora

datum: 13.12.2022
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja poziv za podajo predlogov za člane nadzornega odbora Občine Ajdovščina.

Statut Občine Ajdovščina določa, da je potrebno v 45. dneh po prvi seji občinskega sveta imenovati člane nadzornega odbora. Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.

Člane nadzornega odbora imenuje svet tako, da javno glasuje o listi kandidatov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Listo kandidatov sestavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi prejetih kandidatur. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

Člane nadzornega odbora lahko komisiji predlagajo člani sveta, zainteresirane organizacije v občini ter druge fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem, oziroma sedežem v občini.

Kandidatura mora vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidatov (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča) s podatki o izobrazbi in usposobljenosti ter pisno soglasje in izjavo kandidata.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Prosimo, da predloge kandidatov za imenovanje nadzornega odbora posredujete do vključno četrtka, 15. 12. 2022, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepov za imenovanja posredovala v sprejem občinskemu svetu. 

Pripravila: Erika Zavnik, višja svetovalka 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica 

 

Poziv za podajo predlogov za člane nadzornega odbora 

Obrazec - kandidatura, nadzorni odbor 

Obrazec - soglasje kandidata, nadzorni odbor